Rewitalizację zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) definiuje się jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Więcej informacji znajdziesz na: http://rewitalizacja.zyrardow.pl/