„Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX w. osady fabrycznej”

Zadanie realizowane przez Miasto Żyrardów, dofinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii. Przebudowa ulicy Gabriela Narutowicza realizowana na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Mireckiego polegała na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej, wymiany nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, poboczy. Wybudowane zostało również nowe oświetlenie uliczne, wprowadzono stałą organizację ruchu (oznakowanie pinowe i poziome). Wartym podkreślenia jest materiał nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Piotra Ściegiennego a mianowicie bruk klinkierowy.

W ramach inwestycji wykonane zostały dwa wyniesione przejścia dla pieszych, jedno przy Placu Jana Pawła II i drugie na skrzyżowaniu z ul. Piotra Ściegiennego. Na dwóch odcinkach jezdni od ul. Waryńskiego do ul. Limanowskiego oraz od ul. Piotra Ściegiennego do ul. Mireckiego po wykonaniu wymiany kanalizacji deszczowej i nowych warstw konstrukcyjnych drogi powstała nowa nawierzchnia bitumiczna.

Teren budowy przekazano Wykonawcy dnia 8 stycznia 2020 r. a termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na dzień 31.07.2020 r.

Okres realizacji inwestycji: grudzień 2019 – wrzesień 2020

Całkowita wartość zadania to  3 513 461,41 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 459 422,00 zł.

Etapy prac w ramach inwestycji:

  • przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i poboczy;
  • wykonanie elementów odwodnienia ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej;
  • wykonanie oświetlenia;
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu pionowej i poziomej;
  • obsługa geodezyjna inwestycji.flaga i godło na www