Projekt zakłada jednorodny charakter ulicy na każdym jej odcinku, jako strefy zamieszkania z ruchem mieszanym. Dba także o detale architektoniczne. Zawiera spójne ze sobą wysokiej jakości i nawiązujące do wzornictwa zastosowanego na ul. Nowy Świat propozycje obiektów małej architektury. Wyjątek stanowią „spersonalizowane” lampy stylizowane na włókna i kwiaty lnu, w nawiązaniu nie tyle do ikonografii, ile do rodowodu ulicy związanej z lnem. Zastosowane zostaną współczesne materiały o typowo industrialnym charakterze.

W ramach jego realizacji przebudowy ulicy do kluczowych rezultatów zaliczyć należy:

  • Ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego obszaru Miasta;
  • Zapewnienie funkcjonalnej, efektywnej i spójnej sieci dróg publicznych;
  • Poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych;
  • Zwiększenie atrakcyjności Miasta pod kątem turystycznym;
  • Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej w Mieście Żyrardów;
  • Poprawa wizerunku i estetyki Miasta;
  • Rozwój aktywności gospodarczej;
  • Poprawę atrakcyjności inwestycyjnej;
  • Poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Żyrardowa/powiatu i subregionu.

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2023 r.

Zadanie pn. Przebudowa ulicy Lniarskiej w Żyrardowie współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego

mazowsze dla zrównoważonego rozwoju