Miasto Żyrardów znalazło się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania (dot. projektu: PRZEBUDOWA ULICY KS. O.WITTENBERGA W ŻYRARDOWIE).

Środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzą z dofinansowania Wojewody Mazowieckiego, w myśl zawartej umowy o dofinansowanie dnia 10 grudnia 2021 r.  z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. oraz środków własnych Miasta Żyrardowa.

W związku z realizacją inwestycji zostały ujednolicone nawierzchnie poszczególnych elementów pasa drogowego – chodników, zjazdów. Nastąpiła przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na całym odcinku ul. Ks. O. Wittenberga wykonano nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, składające się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej SMA. Ponadto wykonano zaprojektowany obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokości: strona lewa 2,00 – 8,00 m, strona prawa 2,00 – 11,00 m, z miejscowym zawężeniem do 1,25m.

W ramach projektu wykonane zostały obustronne zatoki postojowe do parkowania równoległego, do parkowania prostopadłego i do parkowania pod kątem 60°. Łącznie wyznaczono 47 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Kategoria ruchu ulicy: KR2; długość drogi – 0,367 km; skrzyżowania – 3 szt.

Odwodnienie układu drogowego polegało na odprowadzeniu wód opadowych za pomocą studzienek ściekowych do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Ks. O. Wittenberga, ul. Ks. S. Konarskiego i ul. Szarych Szeregów. Istniejące studnie kanalizacyjne, do których podłączono studzienki ściekowe, które zostały wymienione na nowe o średnicy 1200 mm i 1400 mm zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu u zbiegu ulic Sikorskiego, Limanowskiego, Konarskiego i Wittenberga wybudowano rondo.

W ramach projektu zostały również uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone.

Wartość inwestycji:

DOFINANSOWANIE: 1 454 392,50 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 567 804,41 zł

Nadzór inwestorski stanowił koszt kwalifikowany zadania.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – maj 2022 roku.