Projekt dofinansowany w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu wynosi  9 755 838,86 z czego dofinansowanie UE (85%) wyniesie 8 292 463,03 zł.

Projekt obejmuje następujące inwestycje:

  1. Zagospodarowanie terenu zieleni przy rzece Pisia Gągolina

Projekt przewiduje budowę ścieżki z drewnianych podestów, wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny od ulicy Kanałowej do ul. Słowiańskiej, z tarasami, małą architekturą  oraz edukacyjnymi tablicami informacyjnymi. Tereny przyległe zostaną oczyszczone ze śmieci i wzbogacone o nową roślinność.

  1. Zagospodarowanie terenu zieleni na Skwerze Inwalidów

Na Skwerze zostaną wykonane nowe nasadzenia  oraz zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci.

  1. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie

W ramach projektu tereny przyległe do Stawu zostaną gruntownie oczyszczone ze śmieci, gruzu i resztek budowlanych. Do zabiegów pielęgnacyjnych została przeznaczona cała roślinność porastająca brzegi Górnego Stawu. Zostaną wykonane nawierzchnie piesze oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Zaplanowane są nasadzenia drzew, krzewów oraz montaż mat wegetacyjnych na brzegach Stawu oraz pływających wysp wegetacyjnych dla ptaków.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022 r.

logo