Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’

Wnioskodawca: Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Miasto Pruszków,  Miasto Sulejówek, Miasto Żyrardów

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź”

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowę 10 parkingów „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych na obszarze gmin będących Wnioskodawcą i Partnerami Projektu
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 3. Promocję projektu

Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie roli transportu zbiorowego w codziennych podróżach mieszkańców,
 2. zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji zbiorowej,
 3. integracja różnych środków transportu,
 4. zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez przejęcie potoków pasażerskich z transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego,
 5. ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres realizowany na terenie Miasta Żyrardowa obejmuje:

 1. Budowa parkingu przy ul. Dekerta,
 2. Budowa parkingu przy ul. Mielczarskiego,
 3. Działania informacyjne oraz promocję projektu.

Całkowita wartość projektu: 24 251 155,11 PLN

Wartość dofinansowania: 21 583 528,03 PLN (19 400 924,07 EFRR, 2 182 603,96 budżet państwa).

Termin realizacji projektu: 04.10.2018-30.12.2022 r.

logo