Komandor Jerzy Koziarski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa Uchwałą Nr X/58/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2011 roku.

Komandor Jerzy Koziarski urodził się 7 sierpnia 1929 roku, w żyrardowskiej rodzinie robotniczej. W Żyrardowie ukończył szkołę Powszechną im. Sta­nisława Staszica i Gimnazjum Ogólnokształcące im. Stefana  Żeromskiego. Jesienią 1947 roku przerwał naukę w liceum i zaciągnął się do Marynarki Wojennej.

Nosząc marynarski mundur uzupełnił wykształcenie średnie, posiadł kwalifikacje uprawniające do zajmowania oficerskich stanowisk morskich, zdobył także uniwersytecki dyplom magistra historii. Przez blisko 3 lata wchodził w skład załogi okrętu hydrograficznego ORP ,,ŻURAW”. Drogą kolejnych awansów osiągnął stopień komandora. W roku 1990, po 43 latach służby, przeszedł w stan spoczynku.

Komandor Jerzy Koziarski od wczesnych lat młodzieńczych marzył o zawodzie dziennikarza. Los sprawił, że spełnił swoje marzenia, nie rezygnując ze służby w Marynarce Wojennej. Jako dziennikarz zadebiutował w 1948 roku artykułem „Jeden dzień na okręcie”, wysłanym na konkurs na najlepszą korespondencję z jednostki wojskowej, który ogłosiła „Polska Zbrojna”. Zdobył wów­czas II nagrodę.

Zachęcony tak udanym debiutem, zaczął częściej wysyłać do redakcji czasopism wojskowych swoje korespondencje. Przełożeni szybko dostrzegli jego predyspozycje – za­proponowano mu etat w redakcji nowej gazety dla marynarzy. Pro­pozycję przyjął, widząc w niej szansę realizacji marzeń o pracy dziennikarza. Przeszedł przez wszystkie szczeble dziennikarskiej kariery – od praktykanta redakcyjnego do redaktora naczelnego. Przez 17 lat kierował redakcją Tygodnika Marynarki Wojennej „BANDERA”.

Na jego dorobek dziennikarski składają się setki artykułów: reportaży, wywiadów, sprawozdań z podróży morskich i lądowych, felietonów, recenzji etc. Pisywał też opowiadania, nowele, humoreski, anegdoty. Dużo również fotografował.

Komandor Jerzy Koziarski uchodził za znawcę obyczajowości ludzi morza, ceremoniału morskiego oraz tradycji Marynarki Wojennej RP. Był współautorem książek „Zwyczaje i ceremoniał morski” /Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972/ oraz „Ceremoniał mor­ski i etykieta jachtowa” /Oficyna Wydawnicza ALMAPRESS, Warszawa 1996/. Za publikacje w prasie wojskowej i cywilnej propagujące obyczajowość marynarską otrzymał w roku 1973 wyróż­nienie w ramach dorocznych nagród Ministra Obrony Narodowej.

Komandor Jerzy Koziarski z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w dziele patriotycznego i morskiego wy­chowania młodzieży. Za tę sferę działalności wyróżniony został Harcerskim Krzyżem Zasługi (to samo odznaczenie przyzna­no kierowanej przezeń redakcji „Bandery”) oraz tytułem „Ho­norowy Członek Ligi Morskiej i Rzecznej”.

Mimo iż Komandor Jerzy Koziarski całe dorosłe życie spędził w Gdyni, nigdy nie zerwał związków z rodzinnym miastem. Przez wiele lat współpracował z redakcją „Życia Żyrardowa”. Na łamach „ŻŻ” ukazało się m.in. około 60 odcinków jego wspomnień z dzieciństwa.

Był jednym z pomysłodawców starań o nadanie nazwy „ŻYRARDÓW” polskiemu statkowi handlowemu. Za­mysł ten doczekał się spełnienia w 1979 roku, w 150-lecie Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego.

W 1985 roku udało mu się doprowadzić do objęcia przez Zespół Okrętów Ratowniczych Marynarki Wojennej patronatu nad wodniackimi drużynami żyrardowskiego Hufca ZHP. Wizyty na okrętach Marynarki Wojennej, czy też udział w ćwiczebnych rejsach po Bał­tyku, umożliwiły znacznemu gronu młodych żyrardowian poznanie reguł życia i służby marynarzy oraz oswojenie się z „wielką wodą”.

Komandor Jerzy Koziarski przyczynił się również do utworzenia w Żyrar­dowie struktury organizacyjnej Ligi Morskiej, a następnie do rozwijania jej działalności w późniejszym czasie.

Przez wiele lat, z jego pomocą organizowane były wyjazdy żyrardowskiej młodzieży do Trójmiasta, dla której zawsze znajdował czas, by opowiadać o tradycjach marynistycznych i oprowadzać po Gdyni.

Komandor Jerzy Koziarski był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa i członkiem Koła Przewodników i Pilotów Wycieczek PTTK „Belferek” w Żyrardowie.

W 2012 roku, z inicjatywy Urzędu Miasta Żyrardowa, w formie książkowej ukazała się, napisana przez Komandora, niezwykle barwna opowieść o latach dzieciństwa spędzonego w Żyrardowie, zatytułowana „Powroty na łowiska wspomnień”.

Komandor Jerzy Koziarski zmarł 8 lipca 2016 roku.