Urząd Miasta Żyrardowa, przypomina właścicielom nieruchomości  posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1993 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie  nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

L.p. Nazwa Adres Telefon
1 PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

NIP 8380007201

ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 46 855 40 41
2 Clipper Sp. z o.o.

NIP 1130010397

ul. Muszkieterów 21, 02-273 Warszawa 22 868 45 92
 

3

P.U. Hetman Sp. z o.o.

NIP 5222530190

Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 22 868 48 20
 

4

TOI TOI Sp. z o.o.

NIP 1180042784

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

 

22 614 59 79

 

5 WC Lejek Iwona Piechulska

NIP 1180586231

ul. Żelechowska 7a, 96-321 Siestrzeń 601 393 939
6 PAWEŁ PIĄTEK Usługi Asenizacyjne i Transportowe

NIP 8381145402

ul. Główna 123, 96-300 Korytów 601 898 377
7 PPHU STRAŻAK

NIP 8381724258

ul. Miodowa 214, 96-332 Bartniki 508 286 502
8 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

NIP 1181960973

ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 22 835 40 48
9 WC Serwis Sp. z o.o.

NIP 6482715627

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 801 133 088
10 FHU Damian Nazarow

NIP 7972012141

Teodorówka 13, 05-652 Pniewy 787 274 997
11 mToilet Sp. z o.o.

NIP 5361938486

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa 800 000 800
12 EKO-BOGUCKI Sławomir Bogucki

NIP 1181919367

ul. Płocka 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 602 255 229
13 WC Serwis –Łódź Sp. z o.o.

NIP 7282419161

ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź 608 527 346, 42 674 06 13
14 Tomasz Szymańczyk Firma Usługowa „TOMZI”

NIP 5291716408

ul. Armii Krajowej 39, 96-314 Baranów 695 137 711
15 Hubert Słojewski „HUBIŚ”

NIP 8381838944

Budy Mszczonowskie 5, 96-325 Radziejowice 665 453 525
16 Wywóz nieczystości Płynnych Grzegorz Stefański Regów 54, 96-314 Baranów 668 680 133
17 ALFA PARTNER Sp. z o.o.

NIP 9522175654

ul. Żbikowska 8a, 05-800 Pruszków 576 001 656