Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa (nr projektu POIS.02.01.00-00-0010/20)

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żyrardów do obecnego sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta oraz gmin przyległych przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych – minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic, umożliwienie retencjonowania wody – wykorzystanie wód opadowych do podlewania terenów zielonych.

Inwestycja zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na budowę będzie dotyczyła przebudowy rowu 51 polegającej na budowie przepustu mającego za zadanie limitowane odprowadzenia wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta. Planowany zakres prac dotyczy budowy nowego przepustu o długości 17 mb z rurociągiem w podstawie, przelewu awaryjnego w postaci trzech rurociągów oraz przebudowę części rowu nr 51 na zbiornik retencyjny wody opadowej powstającej w zlewni rowu na części miasta Żyrardowa o pojemności 2000 m3. Zaś teren w rejonie wylotów będzie zatrzymywał i retencjonował odpływ wód opadowych, które miasto będzie wykorzystywało do podlewania terenów zielonych.

Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów jakościowych (niemierzalnych):

  • ograniczenie skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych,
  • minimalizację podtopień budynków oraz zalewania ulic,
  • retencjonowanie wód opadowych poprzez przebudowę części rowu nr 51 na zbiornik retencyjny,
  • wykorzystanie wód opadowych do nawadniania terenów zielonych,
  • usprawnienie sieci kanalizacji deszczowej poprzez: przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o złym stanie technicznym (przepust) uwzględniając zmiany klimatyczne – deszcze nawalne.

Całkowita wartość projektu to 1 728 491,87 zł, w tym z środków zewnętrznych to kwota 1 218 327,71 zł. (VAT jest wydatkiem niekwalikowalnym).

Planowany termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2023 r.

Projekt pt. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

grafika

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.