Eligiusz Wojciech Łukasiewicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa Uchwałą Nr XLVII/341/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 czerwca 2014 roku.

Eligiusz Wojciech Łukasiewicz urodził się 1 grudnia 1937 r. w Żyrardowie. Był człowiekiem, który jak nikt inny zasługuje na zaszczytne miano Budowniczego Żyrardowa, człowiekiem całym sercem zaangażowanym w przeobrażanie naszego miasta. I to nie tylko poprzez udział w realizowanych w Żyrardowie inwestycjach, ale także w aspekcie społecznym – poprzez aktywny udział w działalności Samorządu Miasta Żyrardowa.

Był Radnym Rady Miasta Żyrardowa II, V i VI kadencji. W Radzie Miasta VI kadencji przewodniczył Komisji Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pracował także w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych.

Eligiusz Łukasiewicz ukończył Technikum Budowlane w Żyrardowie, a następnie studia zaoczne na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa. Równolegle ze studiami podjął też pracę zawodową, włączając się tym samym w wielkie dzieło budowy naszego miasta.

 • Pierwszą inwestycją, w której uczestniczył w Żyrardowie, była budowa Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Mireckiego – była to druga połowa lat 50. (1955-1957).
 • Do czasu utworzenia w roku 1975 województwa skierniewickiego piastował kierownicze stanowisko w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Żyrardowie, uczestnicząc we wszystkich ważnych inwestycjach na terenie Żyrardowa, zarówno w zakresie gospodarki komunalnej, jak i gospodarki mieszkaniowej.
 • Po utworzeniu województwa skierniewickiego, w nowo utworzonej Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich – później w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji, piastował kolejno stanowisko Zastępcy, a następnie Dyrektora tej instytucji. W tym czasie uczestniczył we wszystkich największych inwestycjach w miastach województwa skierniewickiego – w Żyrardowie, Skierniewicach, Łowiczu, Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej. Za jego kadencji powstawały największe na terenie województwa szpitale (w Sochaczewie), ciepłownie (w Skierniewicach i Żyrardowie), a także oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody na terenie całego województwa. To za Jego sprawą i z Jego udziałem powstawała wówczas nowoczesna infrastruktura miejska w całym regionie.
 • W pierwszej połowie lat 90. (1991-1996) piastował funkcję prezesa żyrardowskiego biura projektowego „Pronabud”.
 • Po roku 1996 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianych usług projektowo-budowlanych.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie naszego miasta z udziałem Eligiusza Łukasiewicza należą:

– w zakresie gospodarki komunalnej:

 • Ujęcie wody pitnej na Sokulu,
 • Stacja uzdatniania wody,
 • Oczyszczalnia ścieków przy ul. Czystej,
 • Ciepłownia miejska przy ul. Jodłowskiego,
 • Największa magistrala wodociągowa i kanalizacyjna w mieście.

– w zakresie oświaty i kultury:

 • Budowa Szkoły Podstawowej Nr 6,
 • Budowa siedziby Zespołu Szkół Medyczny („Medyczniaka”),
 • Budowa Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz budynku dawnego „Włókiennika”,
 • Kapitalny remont „Ludowca”.

Eligiusz Łukasiewicz uczestniczył w realizacji w zasadzie wszystkich budynków komunalnych w Żyrardowie po roku 1955 roku. Brał także udział w przygotowaniu i uzbrojeniu terenu pod Północną Dzielnicę Mieszkaniową, a więc pod spółdzielcze osiedla Wschód i Teklin.

Ostatnią inwestycją realizowaną przez Eligiusza Łukasiewicza dla Żyrardowa
i mieszkańców naszego miasta była budowa miejskiej ciepłowni gazowej przy ul. Czystej. Był autorem projektu oraz nadzorował cały proces inwestycji.

Eligiusz Łukasiewicz był nie tylko inżynierem i jednym z budowniczych Żyrardowa, ale też wielkim społecznikiem. Z pewnością pamiątką dla potomnych pozostanie najbardziej symboliczne dzieło, w jakim miał okazję uczestniczyć – budowa pomnika Papieża Jana Pawła II przed Kościołem Farnym w Żyrardowie. Był jednym z głównych inicjatorów budowy tego pomnika, a także jedną z osób pilotujących i nadzorujących jego wykonanie.

Zmarł 9 czerwca 2013 roku, do ostatnich dni życia pracując na rzecz naszego miasta.