Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT
Wartość ogółem: 24 235 884,29 zł
Wydatki kwalifikowalne: 24 235 017,29 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 19 388 013,83 zł
Wkład UE 19 388 013,83 zł
% dofinansowania 79.99

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków Miastem Żyrardów – Partnerzy projektu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km, w tym 8,4 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa i modernizacja oświetlenia ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, budowa chodników, kładki pieszo-rowerowej, budowa i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek oraz montaż stojaków rowerowych. Zadanie w Brwinowie realizowane w strefie uspokojonego ruchu. W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne.

Sieć tras rowerowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy.

ZADANIE NR 6  (ŻYRARDÓW) W PROJEKCIE:
Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Żyrardowie wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZOT WOF i promocją projektu. 

Zadanie obejmuje:
a/ przebudowę ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 563 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowę peronu autobusowego, wykonanie zjazdów indywidualnych, rekultywację zieleńców i modernizację oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego (wymiana opraw na oprawy LED), zakup i montaż podpórek pod stopy oraz wykonanie samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu – infrastruktura towarzysząca,
b/ przebudowę ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika:
– budowa ścieżki rowerowej o długości 711 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej – infrastruktura podstawowa,
– przebudowa zjazdów publicznych z kostki betonowej, budowa chodnika o długości 711 m i szerokości 2,0 m z kostki betonowej, rekultywacja zieleńców, wykonanie pasa zieleni oddzielającego ruch samochodowy od chodnika i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0-3,3 m, przebudowa oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika, zakup i montaż podpórek pod stopy, wykonanie samoobsługowej stacji napraw rowerów – infrastruktura towarzysząca,
c/ budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej o długości 1.104 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej – infrastruktura podstawowa oraz
– wykonanie przejść dla pieszych, budowę kładki pieszo-rowerowej z tarasem widokowym dla rowerzystów, budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i przejścia dla płazów – infrastruktura towarzysząca.

Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzór inwestorski i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych.