Celem głównym (bezpośrednim) projektu „E-usługi dla Miasta Żyrardowa” (RPMA.02.01.02-14-e672/20) jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Cele projektu są zgodne z założeniami Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, w tym szczególnie z jednym z jej trzech celów, tj. „Zwiększenie dostępności usług publicznych”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

Dzięki wdrożeniu projektu interesanci Urzędu przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do administracji publicznej m. in. poprzez dostępność w jednym miejscu wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej.

System wdrożony w projekcie pozwoli na korzystanie z e-usług udostępnianych przez Miasto z wykorzystaniem m.in. platformy e-PUAP. Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski . W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe a także przeprowadzone szkolenia.

Całkowita wartość projektu to 2 556 998,52 zł, w tym z środków zewnętrznych to kwota 1 673 859,20 zł. (VAT jest wydatkiem niekwalikowalnym).

Planowany termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2022 r.

Projekt pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa” otrzymał dofinansowanie w ramach Podziałania 2.1.2 E – usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

grafika zit