Realizacja projektu przyczyniła się do odnowy tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Prace budowlano-termomodernizacyjne dotyczyły budynków przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17.

Zakresy prac budowlanych obejmowały takie działania jak: wykonanie izolacji pionowej fundamentów i izolacji poziomej na połączeniu ściany fundamentowej i ściany konstrukcyjnej parteru; renowacja elewacji budynku; uzupełnienie tynków i pomalowanie ścian wewnętrznych wydzielających części wspólne budynku; remont i przebudowa kanałów wentylacyjnych; remont klatki schodowej; remont wszystkich elementów dachu i zabytkowej więźby; wzmocnienia części belek stropowych w miejscach szczególnie narażonych na częste zalewanie oraz wykonanie wzmocnienia gniazd podporowych belek stropowych w ścianach szczytowych; naprawa i wykończenie gładziami gipsowymi lub tynkami gipsowymi maszynowymi istniejących tynków wewnętrznych; naprawa istniejących posadzek w częściach wspólnych budynku; budowa instalacji wewnętrznej wodociągowej; podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej; przeniesienie skrzynki elektrycznej z elewacji budynku oraz innych przewodów znajdujących się w sposób luźny na elewacji; w częściach wspólnych przewiduje się montaż nowej instalacji elektrycznej. W zależności od lokalizacji zakresy prac termomodernizacyjnych obejmowały takie działania jak: modernizacja instalacji c.w.u.; wymiana okien zewnętrznych; ocieplenie stropu; wymiana/remont drzwi zewnętrznych; modernizacja systemu grzewczego; ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie dachu.

Realizacja projektu o charakterze rewitalizacyjnym zakładała, oprócz działań na rzecz odnowy tkanki mieszkaniowej, inicjatywy aktywizujące społecznie i zawodowo mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo, bezrobocie czy problem zadłużenia. W tym celu powiązano projekt m.in. z przedsięwzięciem współrealizowanym przez PUP w Żyrardowie przy pomocy, którego swoje zadania wykonywał Partner – Powiat Żyrardowski oraz wynikającym z zapisów Programu Rewitalizacji pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszar rewitalizacji”.

Działania w ramach projektu przyczyniły się do realizacji celów:

– ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego;
– poprawa stanu technicznego 10 budynków poprzez prace budowlano-termomodernizacyjne,
– poprawa jakości życia, zwalczanie ubóstwa, problemów z zadłużeniem finansowym mieszkańców oraz poziomem edukacji na obszarze objętym projektem

Grupę docelową ww. działań rewitalizacyjnych stanowili mieszkańcy zmarginalizowanego obszaru kryzysowego, zamieszkujący budynki i obszary objęte wsparciem. Poprawa ich sytuacji bytowej i życiowej jest efektem zintegrowanego przywrócenia funkcji odnowionej tkanki mieszkaniowej oraz stworzenia możliwości do reintegracji zawodowo-społecznej.

Projekt realizowany w latach 2018-2023.

Całkowita wartość projektu: 14 964 107,39 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 6 128 136,06 PLN
Wkład Miasta Żyrardowa: 8 835 971,33PLN