Od 1 lipca 2021 r rozpoczęło działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. To nowa jednostka organizacyjna Miasta utworzona w ramach projektu w całości finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.
Okres realizacji projektu – od 01.01.2020 r.  do 31.05.2023 r.
Wartość projektu – 3 125 000 PLN. 

Centrum Usług Społecznych to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Żyrardowa w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zostało powołane do życia Uchwałą Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Żyrardowa poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych oraz szczegółową organizację CUS w Żyrardowie określa statut przyjęty w drodze Uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XXXIX/342/21 z dnia 27 maja 2021 r.

Regulamin Usług Społecznych realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przyjęty został Uchwałą Nr XLI/366/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 lipca 2021 r.

Opracowanie programu poprzedzone było diagnozą społeczną i potencjału społeczności lokalnej miasta Żyrardowa w zakresie usług społecznych. Projekt programu poddany został szerokim konsultacjom społecznym zarówno z mieszkańcami Żyrardowa, jak i z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Ponadto projekt dokumentu został zaopiniowany przez Wydział Usług Społecznych i Rynku Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Usługi oferowane w ramach Programu ujęte zostały w dwa pakiety:

  1. Żyrardów dla Rodziny
  2. Żyrardów dla Samodzielności

Pakiety usług społecznych są działaniami z zakresu
– wspierania rodziny;
– pomocy społecznej w obszarze wspierania i interwencji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
– reintegracji zawodowej i społecznej;
– wspierania osób niepełnosprawnych.

W ramach pakietu ,,Żyrardów dla rodziny” realizowane będą następujące usługi:
– Poradnictwo i wsparcie psychologiczne;
– Poradnictwo specjalistyczne –
dietetyk, rehabilitacja wad postawy, logopeda;
– Terapia, rehabilitacja;
– Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – usługa polegająca na świadczeniu dyżurów przez różnych specjalistów (policjantów, strażników miejskich, prawnika, psychologa, pracownika socjalnego).

Pakiet ,,Żyrardów dla Samodzielności” obejmuje takie usługi, jak:

– Teleopieka – usługa polegająca na wprowadzeniu dla samotnych osób starszych odpowiednich systemów przywoławczych w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS;

– Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności – usługi wspierające i doradcze, np. psycholog, prawnik; mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej; mobilne usługi techniczne – „złota rączka”; usługi transportowe – taksówka dla seniora.

W Programie przewidziano także pakiet tzw. działań wspierających:

– Pedagogika ulicy i Socjoterapia – to działania skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej
w przestrzeni publicznej, których celem jest zmiana sposobu spędzania czasu i funkcjonowania w społeczeństwie.

– Centrum wolontariatu – prowadzenie punktu pośrednictwa pracy wolontariackiej.
Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – nawiązywanie indywidualnych relacji z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania (streetworking).

Usługi świadczone są bezpłatnie w okresie realizacji projektu i utrzymane przez 3 lata po jego zakończeniu.

Więcej informacji na stronach:
www.cus-zyrardow.pl

https://www.facebook.com/CUSZyrardow

Materiały do pobrania:

Uchwala_Nr_XXXIX_341_21_utworzenie

Uchwala_Nr_XXXIX_342_21_statut

Uchwala_Nr_XLI_366_21_regulamin

Logo Fundusze Europejskie