Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu centrum usług społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji projektu – od 01.01.2020 r.  do 31.05.2023 r. 

Wartość projektu – 3 125 000 PLN 

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl

logo