Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna – adaptacja zabytkowego budynku Kantoru

Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Cel ten został wyznaczony na podstawie analizy potrzeb społeczno-gospodarczych mieszkańców Miasta. Do celów szczegółowych projektu zalicza się m. in.:

  • Zlokalizowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Miasta Żyrardowa w jednej siedzibie;
  • Stworzenie Centrum Obsługi Mieszkańców;
  • Utworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z utworzeniem Multimedialnego Ośrodka Tradycji i Edukacji Kulturowej, tj. MOTEK
  • Zapewnienie dostępu do usług administracyjnych, kulturalnych i społecznych dla osób niepełnosprawnych;
  • Zachowanie cennego zabytku;
  • Wzrost aktywności i integracji społecznej mieszkańców Miasta Żyrardów.

Umowę inwestycyjną Miasto Żyrardów zawarto w dniu 27 grudnia 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pośrednikiem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który wdraża środki finansowe na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich w województwie mazowieckim. Pożyczka pochodzi z Instrumentu Finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 tzw. Jessica 2.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych to 28 582 555,98 zł

Wartość preferencyjnej pożyczki to 20 000 000 zł

Okres realizacji projektu: 2016-2023