Od 1 lutego 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/408/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 roku, obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,50 zł od osoby za miesiąc.

Na podstawie uchwały nr XL/274/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).  Zwolnienie przysługuje w wysokości 5 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi przypadającą na każdego członka rodziny wielodzietnej.  Przesłanką do zastosowania ulgi jest okoliczność zamieszkiwania nieruchomości przez rodzinę wielodzietną w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania bioodpadów przysługuje ulga w wysokości 1,00 zł od osoby. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej sposób zbierania opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych uzależniony jest od modelu przyjętego przez poszczególnych administratorów lub zarządzających zasobami wielolokalowymi.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej opłatę za odbiór odpadów uiszczać należy na indywidualne konto bankowe, którego numer uzyskać należy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa – pokój nr 31 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Termin wniesienia opłaty – do 15 dnia każdego miesiąca. Opłaty mogą być wnoszone za okresy dłuższe niż miesiąc np.: kwartalnie, półrocznie, rocznie.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości należy gromadzić tylko i wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z wolą ustawodawcy, będzie naliczana opłata podwyższona, która aktualnie wynosi 57,00 zł od osoby za miesiąc.