„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie (nr projektu RPMA.05.03.00-14-i337/20)

Beneficjant projektu: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W ŻYRARDOWIE

Partner projektu: MIASTO ŻYRARDÓW

Projekt ma na celu znaczące zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia. Renowacja budynku umożliwi zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej. Realizacja projektu wynika również z potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Żyrardowska Osada Fabryczna, na terenie której zlokalizowany jest kościół p. w. Matki Bożej Pocieszenia, uznawana jest za jedyny w Europie zachowany w całości zespół urbanistyczno – architektoniczny miasta przemysłowego przełomu XIX/XX wieku, stanowi najbardziej wartościową pamiątkę po największym ośrodku przemysłu lniarskiego oraz jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Mazowsza.

W ramach inwestycji zaplanowano prace polegające na:

– wzmocnieniu pinakli kościoła,

– termomodernizacji budynku, celem poprawy efektywności energetycznej,

– usprawnienia dla niepełnosprawnych w postaci poprawy dostępności toalety do specjalistycznych potrzeb.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne będzie za promocję projektu, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Całkowita wartość projektu to 1 593 820,05zł, w tym z środków zewnętrznych to kwota 998 927,67 zł. (VAT jest wydatkiem niekwalikowalnym).

Planowany termin zakończenia projektu to 30 września 2022 r.

Projekt pn. Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.