1. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3, 4 na rok szkolny 2021/2022

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny – w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice mogą składać w terminie: 1 – 8 marca 2021 r. w godz. 800 – 1600

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie: 9 – 22 marca 2021 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 13/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

  1. Kryteria przyjęć do przedszkola i oddziału przedszkolnego

W przypadku większej liczby dzieci, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 64 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów.

  1. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Wniosek wraz z dokumentami będzie można również pobrać od 9 marca 2021 r. w systemie informatycznym pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl