-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Inwestycje /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Piątek 14 Sierpnia 2020
- Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15749869
-
- -

Samorząd realizuje i wspiera szereg zadań inwestycyjnych,
które mają na celu rozwój miasta.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2012


Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni
Zadanie to było największym zrealizowanym przez miasto Żyrardów przedsięwzięciem inwestycyjnym, na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 47%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło w roku 2009 a zakończenie i oddane do eksploatacji budynków nastąpiło w 2011r. W ramach zadania wykonano remont generalny obiektów, łącznie z częściową wymianą stropów, więźby i poszycia dachowego, częściową wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, odświeżeniem elewacji, a także wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. Zagospodarowano teren wokół budynków Resursy i Kręgielni – zieleń, mała architektura, parking, oświetlenie terenu oraz ogrodzenie nieruchomości.
Odrestaurowano również salę widowiskową z pięknymi malowidłami ściennymi, sale klubowe i pomieszczenia piwniczne w budynku resursy. Wyremontowany obiekt resursy przeznaczony jest na cele kulturalne. Zlokalizowano w nim również m.in. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej oraz salę wystawienniczą (galerie). W wyremontowanym budynku kręgielni wykonano salę ekspozycyjną wraz zapleczem magazynowym i sanitarno-socjalnym.
Wartość inwestycji – 14 580 320zł
>>www.resursa.zyrardow.pl

 

Projekt ,,Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Budowa placów zabaw w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2 i 3
Place zabaw powstały: przy ZSP Nr 2 – na części boiska asfaltowego od strony ul. Limanowskiego, przy ZSP nr 3 – przy tzw. „małej trójce” przy ul. Parkingowej.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano podbudowę oraz wyłożono place zabaw nawierzchnią bezpieczną – zgodnie z dokumentacją. Zadanie odebrano, rozliczono i przekazano do użytkowania w roku 2011.
Łączne koszty zadania wyniosły – 228 637zł, z czego 114 318zł stanowiło dofinansowanie przyznane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
 

Przebudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od ul. Kasztanowej do 1 Maja

Inwestycja zrealizowana w 2011r. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt zadania wyniósł 7 364 878 zł, z czego 3 000 000,00 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. ,,Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 50 – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowa została podpisana 30.12.2015r. na łączna kwotę dofinansowania 3 709 024,75 w tym EFRR w wysokości 3 152 671,04 zł oraz z Budżetu państwa w wysokości 556 353,71zł.

Dokonano przebudowy jezdni – nowa o nawierzchni bitumicznej ograniczona jest granitowymi krawężnikami, wykonano nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy z kostki betonowej oraz zatoki parkingowe i zatoki autobusowe. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulicy oraz sygnalizacja świetlna. Nowa sygnalizacja świetlna powstała na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Środkową. Wykonano kanał technologiczny.
Na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej wykonano jezdnię manewrową wraz ze stanowiskami parkingowymi dla samochodów osobowych.

Projekt ,,Przebudowa ulicy Limanowskiego w Żyrardowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 50 – I etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.


„Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie”

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. jest „Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowa została podpisana 30.12.2015r. na łączna kwotę dofinansowania 2 783 119,01 zł.
Przedmiotem projektu była „Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie” Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowę chodników po obu stronach ulicy, wjazdy do posesji i miejsca postojowe oraz budowę kolektora deszczowego.

Projekt ,,Budowa ulic Konopnickiej i Spokojnej oraz przebudowa ulicy Kasztanowej - dróg dojazdowych do cmentarza w Żyrardowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przebudowa ul. Mireckiego na odcinku od ul. 1-go Maja do terenu Zespołu Szkół Publicznych Nr 6
Zadanie zrealizowane w 2011r. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestorem zadania było Starostwo Powiatowe w Żyrardowie. W myśl zawartego Porozumienia ze Starostą, Miasto zobowiązało się do pokrycia udziału własnego inwestora z tytułu realizacji tego zadania.
Ogółem udział Miasta w realizacji zadania wyniósł 2.345.377zł., ze środków budżetu państwa pozyskano kwotę 1.917.082 zł.
 

Przebudowa ul. Okrzei - I etap
Zadanie było realizowane w latach 2009-2012. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego, wykonano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. 1 Maja i kanał technologiczny. Zrealizowano ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Al. Partyzantów do ul. Narutowicza oraz wykonano przebudowę części Al. Partyzantów (od ul. Okrzei do ul. 16 Stycznia). Wykonano również małą architekturę – fontanny, mury oporowe, ławeczki, kosze, gazony oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów.
Z tytułu realizacji inwestycji poniesiono koszt 7 630 363 zł.
 

Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema
Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim w latach 2010-2011. W ramach budowy wykonano jezdnię z kostki betonowej, chodniki, wjazdy do posesji oraz sieć kanalizacji deszczowej.
Wartość inwestycji wyniosła 359 673zł.
 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej i Jagiełły
Zadanie zrealizowane w 2011r. Wybudowano linię oświetlenia kablowego wraz słupami oświetleniowymi w ilości 8 szt. po cztery słupy w każdej ulicy.
Wartość inwestycji – 51 728zł.
 

Przebudowa ul. Waryńskiego
Zadanie zrealizowane w 2012r. przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt zadania wyniósł 2 954 270zł, z czego 782 775 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa.
W ramach zadania wykonano przebudowę: jezdni, chodników, zjazdów do posesji, zatok postojowych, sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał technologiczny. Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania przebudowy ogrodzenia graniczącego z nieruchomością Szpitala Miejskiego na odcinku od Zakładu Pogrzebowego do kanału deszczowego Nr 51.
 

Przebudowa ul. Al. Partyzantów na odc. od ul. Mireckiego do ul. Okrzei
Zadanie zrealizowane w 2012r. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni, chodników, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, zatok postojowych, oświetlenia ulicznego. Wartość zadania – 540 951zł.
Realizacja tego odcinka stanowiła zamknięcie realizacji zadania, polegającego na przebudowie Placu Piłsudskiego i ulicy Al. Partyzantów na całej długości.
 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa
Zadanie zrealizowane w 2012r. PGK „Żyrardów” w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wybudowało w tej ulicy kanalizację sanitarną i wykonało wspólnie z miastem odtworzenie nawierzchni na całej szerokości po wykonywanych robotach. Tę część robót Miasto poprzedziło realizacją kanalizacji deszczowej, by wyposażyć ulicę w pełną infrastrukturę techniczną.
Wartość zadania wyniosła 306 737zł.
 

Termomodernizacja i remont budynku hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych Nr 2
Zadanie zrealizowane w 2012r. Swym zakresem rzeczowym i finansowym zadanie to obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynku, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont w zakresie malowania ścian, sufitów i krat okiennych, wymiany lamp oświetleniowych zewnętrznych i wykonania dwóch daszków nad wejściami do budynku hali.
Na docieplenie ścian i dachu budynku hali oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie w wysokości 68.853zł brutto.
Ponadto wymieniono podłogę sportową w pomieszczeniu hali.
Wartość inwestycji – 487 273zł.
 

Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Olszowej
Inwestycja zrealizowana w 2012r. W ramach zadania powstało boisko z nawierzchni syntetycznej do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 15x28 m i ciekawej kolorystyce, wraz z osprzętem sportowym.
Wartość zadania - 151 167zł.

 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI


Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów-etap II”
W roku 2010 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu ,,Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, na który Spółka pozyskała dofinansowanie w wysokości 40 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 67 mln zł.
W ramach projektu wybudowano już kanalizację sanitarną w ul. 11 listopada i ul. Andersa oraz wodociąg w ul. Jaktorowskiej. W trakcie realizacji jest II-gi etap modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęcia wody ,,Sokule” i Stacji Uzdatniania Wody „MOKRA” a także budowa kolektora ,,D”, który poprowadzony zostanie od ul. Łąkowej, przez ul. Skrowaczewskiego, ul. 1 Maja do ul. Czystej i od ul. Skrowaczewskiego do granic miasta, w kierunku Wiskitek, wraz z budową przepompowni.
Do realizacji pozostaje budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich – celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców tej dzielnicy Miasta, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej a także kolektora sanitarnego ,,R” , który powstanie w miejscu dawnego kolektora roszarniczego i przebiegać będzie od ul. Mickiewicza, przez tory kolejowe, tereny dawnych zakładów lniarskich Centrali i Bielnika, aż do oczyszczalni przy ul. Czystej. Zakończenie projektu planowane jest na 2015 rok.
 

Realizacja projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”
W roku 2011 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”, w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 34,5mln zł , z czego dofinansowanie wyniesie przeszło 21,5mln zł. Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2014.
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, strat przesyłowych ciepła i emisji zanieczyszczeń (SO2, NOX, CO, CO2, pył zawieszony) a także zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła.
W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie 12 985 mb nowej sieci preizolowanej, która zastąpi wyłączaną z eksploatacji sieć kanałową oraz 89 nowych indywidualnych węzłów cieplnych z automatyką pogodową i systemem monitoringu zastępujących węzły grupowe. W latach 2011 – 2012 wybudowano 3 793mb nowych sieci i 28 indywidualnych węzłów cieplnych. W roku 2013 utrudnienia, związane z ziemnymi robotami ciepłowniczymi dotkną głównie mieszkańców osiedla Teklin, gdzie na odcinku od Ciepłowni Miejskiej do ul. Nietrzebki przebudowanych zostanie przeszło 3 km sieci cieplnych.
 

Realizacja kolejnych budynków mieszkalnych przez ŻTBS
Inwestycja obejmuje budowę dwóch budynków wielorodzinnych, posiadających łącznie 94 lokale. Budynki zlokalizowane są przy ul. Parkingowej.
Budynek Nr 1 jest obiektem czteroklatkowym o rzucie w kształcie litery L czterokondygnacyjnym, w budynku zaprojektowano łącznie 40 lokali mieszkalnych o pow. od 39,30m2 do 64,80m2.
Budynek Nr 2 jest trzyklatkowy również o rzucie w kształcie litery L, sześciokondygnacyjny, w budynku zaprojektowano 54 lokale o pow. od 40,40m2 do 65,10m2.
Przy budynkach zaprojektowano parkingi, drogi dojazdowe, chodniki, zieleń oraz elementy małej architektury.
Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na maj 2013 r.
 

Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2014. W roku 2010 po podpisaniu umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich Miasto wykonało dokumentację projektową na przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową dwóch nowych sygnalizacji świetlnych w ulicy Jaktorowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Lelewela oraz w ulicy Reymonta przy skrzyżowaniu z ulicą Św. Jana. Koszt dokumentacji to 207.000 zł. Realizacja zadania rozpoczęta została w roku 2012 – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uzupełnił planowany zakres robót o wymianę nawierzchni jezdni – bądź całej konstrukcji, bądź też warstwy ścieralnej. Wartość aktualnie realizowanych robót budowlanych to 9,7 mln zł. Zadanie realizowane jest z budżetu województwa, przy udziale środków budżetowych miasta.
 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Parkingowej
Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim na lata 2012-213. W ramach budowy powstanie 910 mb linii oświetlenia kablowego wraz słupami oświetleniowymi w ilości 15 szt.
Wartość inwestycji - 87 158zł.

 

INWESTYCJE PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI


Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Al. Partyzantów do ul. Środkowej
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2015, dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w roku 2009. W zakres zadania wchodzi przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni i chodników, zjazdów do posesji, zatok postojowych i urządzenie pasa zieleni.
 

Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Miasto ubiega się o pozyskanie na to zadanie dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 

Budowa ul. Próchnika
Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2013. W roku 2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.
 

Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów
Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu w latach 2013-2015. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana została w roku 2012. Planowany zakres prac obejmuje budowę jezdni z nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej.
 

Budowa przedszkola przy ul. Brzóski w Żyrardowie
Projekt budowy nowego, sześciooddziałowego przedszkola przy ul. Brzóski powstał w roku 2009. W roku 2012 rozpoczęto realizację zadania wykonując wjazd do posesji od strony ul. Batorego.
 

Miasto posiada również dokumentację projektowo-kosztorysową, umożliwiającą realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru wraz z adaptacją na potrzeby Urzędu Miasta.
2. Przebudowa ul. Okrzei na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Legionów Polskich.
3. Rewaloryzacja zabytkowego przedszkola nr 9 - w latach 2009-2010 wykonano pierwszy etap zadania, polegający na odrestaurowaniu sali balowej.
4. Termomodernizacja Przedszkola Nr 10 przy ul. Przedszkolnej.
5. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych Nr 2.

 

następna strona »

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Gwiazdy i gwiazdeczki

Fundacja Gwiazd zaprasza dzieci i seniorów do udziału w projekcie ,,Gwiazdy i gwiazdeczki". Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa.

Muzyczny Żyrardów

Zapraszamy dzieci w wieku 3 - 9 lat do udziału w projekcie ,,Muzyczny Żyrardów" organizowanym przez Fundację ,,Pięknie żyć", finansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

Wzmocnij swój głos

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie ,,Wzmocnij swój głos”, organizowanym przez Fundację ,,Pięknie żyć”. Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -