-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Zobacz także / Miejski Konserwator Zabytków /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Niedziela 5 Lipca 2020
- Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15523810
-
- -

Zabytek, to wartość bezcenna

Żyrardów, miasto powstałe na kanwie historycznej osady fabrycznej jest miastem wyjątkowym. Jego indywidualność i niepowtarzalność polega przede wszystkim na doskonale zachowanym układzie funkcjonalno-przestrzennym powstałego w XIX wieku wzorcowego miasta-ogrodu, stanowiącego jedno z największych osiągnięć urbanistyki XIX- wiecznej przemysłowej Europy. W obszarze tego układu posiadamy szereg wspaniałych obiektów zabytkowych, z których wiele, poza obiektami fabrycznymi, pełni tę samą co przed laty funkcję: mieszkalną, administracyjną, kulturalną, oświatową, usług zdrowia. Część z nich oczekuje na zagospodarowanie i nowe życie, część (głównie obiekty pofabryczne) jest aktualnie adaptowana na funkcje mieszkalno-usługowe.
Na przestrzeni lat, wiele z tych obiektów, jak również cały obszar zabytkowej osady i jej otoczenia ulegał powolnej degradacji, polegającej nie tylko na samoistnym starzeniu się obiektów i braku bieżących remontów, ale również wszelkiego rodzaju działaniach inwestycyjnych odznaczających się ignorancją i brakiem poszanowania cennych wartości zabytkowych. Zjawisko to dotyczyło nie tylko samych budynków, ale całego obszaru dawnej osady oraz jej otoczenia, które były degradowane poprzez m.in. zabudowę współczesnymi obiektami o niskich walorach architektonicznych szpecącymi wizerunek historycznego miasta.
Pod koniec ubiegłego wieku zaczęto sukcesywnie obejmować zabytki Żyrardowa prawną ochroną konserwatorską, poprzez wpisywanie ich do rejestru zabytków. Fakt ten nie zahamował wprawdzie procesów destrukcyjnych, ale nałożył na ich właścicieli szereg obowiązków związanych z opieką nad zabytkami oraz wiąże się z koniecznością uzgadniania wszelkich działań podejmowanych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach wpisanych do rejestru z organami ochrony zabytków.
Żyrardów posiada ponad 200 zabytków (tzw. nieruchomych) indywidualnie wpisanych do rejestru. Wśród nich znajdują się: obszar ponad 50 ha osady fabrycznej, zespół budynków „Bielnika”, Park im. Karola Dittricha, cmentarz rzymsko-katolicki i żydowski. Poza nimi blisko 200 obiektów (nie wpisanych do rejestru) figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 

Powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków
W celu zwiększenia skuteczności ochrony cennych i niepowtarzalnych wartości naszego miasta w związku ze znacznym zasięgiem tej ochrony oraz znaczeniem Żyrardowa dla narodowego dziedzictwa kulturowego, powołano Miejskiego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu i z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa. Stało się to możliwe dzięki Porozumieniu zawartemu w dniu 7 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, Jackiem Kozłowskim a Miastem Żyrardów, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Andrzeja Wilka w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres przekazanych Miastu kompetencji jest bardzo szeroki. Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie wynikających z ww. Porozumienia w szczególności należą:

  • wydawanie opinii, zaleceń i pozwoleń w zakresie podejmowania wszelkich działań prowadzących do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytków wpisanych do rejestru na terenie miasta Żyrardów (w tym działań przy obiektach nie wpisanych do rejestru i nie figurujących w ewidencji lecz usytuowanych na obszarach wpisanych do rejestru) na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru,
  • uzgadnianie na wniosek Starosty Powiatu Żyrardowskiego, w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeń, wykonania robót budowlanych, działań inwestycyjnych przy obiektach lub na obszarach nie wpisanych do rejestru, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie kontroli stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie miasta Żyrardów.

Powołanie tej funkcji jest z całą pewnością ułatwieniem dla inwestorów, którzy dotychczas, często z drobną inwestycją musieli zwracać się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie mają możliwość na miejscu składania wniosków, mogą zasięgać informacji, prosić o wyjaśnienia i opinie.


Remont zabytku, również wymiana okien, wymaga pozwolenia konserwatora
Należy wspomnieć, że poza pracami mającymi charakter bieżącej konserwacji i napraw, wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych czy podejmowanie innych czynności prowadzących do zamiany wyglądu zabytków podlega, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, obowiązkowi uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wydanego w drodze administracyjnej decyzji. Należą do nich począwszy od montowania na obiekcie zabytkowym wszelkich urządzeń technicznych (np. anten), tablic reklamowych, szyldów, banerów reklamowych, umieszczania napisów, wymiany czy remontu wewnętrznych instalacji, poprzez wymianę okien i drzwi, a skończywszy na rozbudowie obiektu lub wykonywaniu wewnątrz obiektu prac budowlanych. Podkreślam, że ww. prace wymagają uzyskania pozwolenia również w przypadku budynków nie objętych indywidualnie ochroną konserwatorską lecz usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru. Pozwolenia wymagają również prace polegające np. na budowie ogrodzeń, utwardzaniu nawierzchni, montowaniu wolnostojących tablic, reklam i innych urządzeń na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W przypadku wątpliwości co do statusu danego obiektu, czy też kwalifikacji planowanych robót, zachęcam inwestorów do konsultowania się z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Obok ww. zakresu zadań MKZ, równie ważnym jest prowadzenie nadzoru konserwatorskiego. Polega on przede wszystkim na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z konsekwencji niestosowania tych przepisów. Wykonanie wyżej wymienionych prac bez wymaganego zezwolenia narusza przepisy karne ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Traktowane jest jako wykroczenie podlegające karze grzywny. Jeśli natomiast w następstwie wykonania tych prac zostanie uszkodzony lub zniszczony zabytek, mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa, za które grozi kara nawet pozbawienia wolności do lat 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych przepisów istnieje, zgodnie z ustawą, obowiązek zawiadomienia Policji, prokuratury albo sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
Wobec obserwowanego zjawiska masowej wymiany okien w zabytkowych budynkach mieszkalnych bez zezwolenia, należy mieć świadomość, że oryginalne okno jest również zabytkiem. Jego wymiana bez zezwolenia i tym samym możliwości oceny przez organ konserwatorski jego stanu zachowania i zasadności wymiany, może być potraktowana jako zniszczenie części substancji zabytkowej i uszkodzenie zabytkowego budynku.

Warto ubiegać się o dotacje
Mając na uwadze koszty związane z utrzymaniem zabytków we właściwym stanie, zachęcamy inwestorów do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa przyznawanych w wysokości do 50% koniecznych nakładów przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Kolejnym organem uprawnionym do udzielania dotacji będzie wkrótce Rada Miasta Żyrardowa, która w dniu 30 października 2008 r. podjęła w tej sprawie uchwałę. Na wniosek Prezydenta, po złożeniu przez inwestora stosownych dokumentów, Rada będzie mogła udzielić dotacji do wysokości 10 % nakładów. Pierwsze wnioski będzie można składać do 30 września 2009 r.
W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac ze względu na zły stan zachowania zabytku, każdy z wymienionych wyżej organów może udzielić dotacji do wysokości 100% nakładów.
Możemy zwracać się o dofinansowanie tych samych prac do każdego z tych organów osobno, przy czym łączna kwota dotacji nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Pamiętajmy, że każdy z nas mieszkańców Żyrardowa, poprzez działanie z świadomością bezcennej wartości zabytku, może przyczynić się do poprawy wizerunku naszego miasta, jego walorów architektonicznych i urbanistycznych, które powinny być przedmiotem naszej dumy.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Czym dla ciebie jest planeta ziemia? - wernisaż prac konkursowych

W minioną niedzielę, na skwerze W. Srzednickiego przy Górnym Stawie, odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno – fotograficznego pt. ,,Czym jest dla ciebie Planeta Ziemia?” oraz wernisaż prac konkursowych. Gratulujemy uczestnikom i laureatom konkursu oraz  organizatorom cennej inicjatywy jaką jest projekt ,,Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą sie ratować świat", w ramach którego przeprowadzono konkurs.  

Rekrutacja do PSM w Żyrardowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie ogłasza zdalną rekrutację na rok szkolny 2020/2021 i zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony internetowej placówki pod adresem www.psmzyrardow.art.pl , na której udostępnione zostały informacje nt. rekrutacji.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Żyrardowianki w drużynie Mistrza Polski

Arka Gdynia, w której grają trzy wychowanki UKS Trójka Żyrardów- Anna Wińkowska, Amalia Rembiszewska i Julia Niemojewska, została  Mistrzem Polski w Koszykówce Seniorek w sezonie 2019/2020. Po raz pierwszy w historii żyrardowskiej koszykówki zawodniczki,  które uczyły się grać w UKS Trójka, zdobyły tytuł mistrza w najwyższej klasie rozgrywkowej.

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu

W dniach 6-8 marca powiat żyrardowski był gospodarzem XXIV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Mecze rozgrywane były w halach sportowych w Żyrardowie, Mszczonowie i Wiskitkach. Odbyło się łącznie 89 spotkań, w których zagrało ponad 450 zawodników. 

Żyrardowianki Mistrzyniami Polski U22K!

Wspaniale dla ARKI Gdynia zakończyły się Finały Mistrzostw Polski U22 K. W roli głównej w tych finałach wystąpiły wychowanki (byłe już zawodniczki ) UKS Trójka Żyrardów - Anna Wińkowska i Julia Niemojewska.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -