-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Urzędu Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
- Imieniny: Norberta, Pauliny, Dominiki
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15372951
-
- -
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 45 (Urząd Stanu Cywilnego)
tel,: (46) 858 15 26 (Sprawy Obywatelskie)
fax: (46) 858 15 11
e-mail:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy :

1. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

1) rejestrowanie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych (Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr PESEL) przy pomocy aplikacji „Źródło”,
2) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania,
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (w formie protokołu) w tym poza lokalem USC,
5) sporządzanie aktów małżeństwa i wydawanie odpisów  tych aktów,
6) przyjmowanie oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci,
7) sporządzanie protokołów dotyczących przyjęcia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8) dokonywanie w aktach małżeństwa wzmianek dodatkowych w oparciu o:
   a) prawomocne orzeczenia sądów o rozwodzie, separacji i jej zniesieniu, a także unieważnieniu małżeństwa,
   b) ostateczne decyzje i odpisy z akt stanu cywilnego mające wpływ  na treść aktu,
9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,
10) przyjmowanie zgłoszenia urodzenia dziecka ( w formie protokołu), sporządzanie aktów  urodzenia dziecka i wydawanie odpisów tych aktów,
11) dokonywanie zameldowań nowonarodzonych dzieci i pozyskiwanie dla nich przy pomocy aplikacji „ Źródło” , nr PESEL,
12) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu) w tym dziecka poczętego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka,
13) rejestracja orzeczeń sądowych ustalających pochodzenie dziecka – ustalenie bądź uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia oraz unieważnienie uznania,
14) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o prawomocne orzeczenia sadów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu.
15) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej w sprawach:
   a) odtworzenia treści aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą jeżeli uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami,
   b) odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
   c) ustalenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
   d) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego,
   e) uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
   f) przeniesienie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
   g) wpisanie do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca osobom, którym akt sporządzono przed 30 sierpnia 1955r. i nie zawierał on tych danych,
16) przenoszenie treści wypisów z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed 01stycznia 1946r. przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego do ksiąg USC miejsca sporządzenia aktu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi (art. 132 ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego).
17) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
18) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących. odmowy dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego lub wydania odpisu,
19) wydawanie skróconych, zupełnych i wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego,
20) wydawanie zaświadczeń  stwierdzających:
   a) brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
   b) zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
   c) o stanie cywilnym,
   d) potwierdzających uznanie ojcostwa,
   e) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących osoby,
21) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zgonów (w formie protokołu), sporządzanie aktów zgonu i wydawanie odpisów tych aktów,
22) prowadzenie akt zbiorowych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów  oraz skorowidzów alfabetycznych,
23) prowadzenie archiwum, zabezpieczanie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
24) wnioskowanie do sądu lub do Wojewody w sprawach unieważnienia aktu stanu cywilnego,
25) przygotowywanie w imieniu Prezydenta Miasta wniosków w sprawach nadania medali „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości związanych z 50 –leciem pożycia małżeńskiego i 100 – leciem urodzin,
26) występowanie do Wojewody o zgodę na wyniesienie ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego w razie zaistnienia takiej potrzeby,
27) sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych do GUS,
28) realizowanie zadań wynikających z konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego i legalizacji niektórych aktów i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji konsularnej,
29) zlecanie innym USC (drogą elektroniczną)  migracji aktów stanu cywilnego, dopisania przypisków lub wzmianek,
30) występowanie w formie elektronicznej do właściwych podmiotów o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,
31) nanoszenie przypisków pod aktami stanu cywilnego o zawarciu małżeństwa, rozwodzie i zgonie,
32) wydawanie poświadczonych kserokopii odpisów z akt stanu cywilnego i dokumentów z akt zbiorowych;

2.z zakresu Spraw Obywatelskich:

1)prowadzenia ewidencji ludności w tym cudzoziemców poprzez:
   a)dokonywanie czynności meldunkowych takich jak:
   - zameldowanie na pobyt stały,
   - wymeldowanie z pobytu stałego,
   - zameldowanie na pobyt czasowy,
   - wymeldowanie z pobytu czasowego;
   b) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę oraz powrotu zza granicy,
   c) prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego bądź też w sprawach o uchylenie czynności materialno technicznej zameldowania,
   d) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
   e) udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców na wnioski uprawnionych podmiotów,
   f) przesyłanie do MSW wniosków o nadanie nr PESEL,
   g) sporządzanie wykazów i statystyk dotyczących mieszkańców Żyrardowa.
2)obsługa interesantów  w zakresie wydawania dowodów osobistych poprzez:
   a)przyjmowanie wniosków dowodowych zarówno na nośniku papierowym jak i elektronicznym,
   b)fizyczne wydawanie dowodów osobistych,
   c)wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
   d)unieważnianie dowodów osobistych z ustawowo określonych przyczyn,
   e)udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
3)przyjmowanie zgłoszeń o organizowaniu zgromadzeń publicznych oraz wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych w tym zakresie.
4)prowadzenie stałego rejestru wyborców przy wykorzystaniu programu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego.
5)wydawanie z up. Prezydenta Miasta decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
6)współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie  przygotowania geografii wyborczej z podziałem Miasta na obwody i okręgi głosowania,
7)przygotowanie oraz wydruk i aktualizacja spisów wyborców na potrzeby wyborów do Sejmu i do Senatu RP, Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządowych , prezydenta Miasta oraz dla potrzeb referendum,
8)przygotowywanie aktów pełnomocnictwa dla potrzeb przeprowadzenia wyborów  jak w punkcie 7),
9)przyjmowanie zgłoszeń w sprawach głosowania korespondencyjnego, umieszczanie wyborcy we właściwym obwodzie głosowania,
10)sporządzanie i przekazywanie do Krajowego Biura Wyborczego cyklicznych meldunków o stanie rejestru wyborców oraz meldunków przedwyborczych i wyborczych,
11)przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze Miasta informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży  w wieku 3-18 lat,
12)zlecanie innym gminom usunięcia niezgodności w Rejestrze Pesel za pośrednictwem aplikacji Źródło oraz usuwanie niezgodności zleconych przez inne gminy.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Rekrutacja do PSM w Żyrardowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie ogłasza zdalną rekrutację na rok szkolny 2020/2021 i zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony internetowej placówki pod adresem www.psmzyrardow.art.pl , na której udostępnione zostały informacje nt. rekrutacji.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Żyrardowianki w drużynie Mistrza Polski

Arka Gdynia, w której grają trzy wychowanki UKS Trójka Żyrardów- Anna Wińkowska, Amalia Rembiszewska i Julia Niemojewska, została  Mistrzem Polski w Koszykówce Seniorek w sezonie 2019/2020. Po raz pierwszy w historii żyrardowskiej koszykówki zawodniczki,  które uczyły się grać w UKS Trójka, zdobyły tytuł mistrza w najwyższej klasie rozgrywkowej.

XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu

W dniach 6-8 marca powiat żyrardowski był gospodarzem XXIV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Mecze rozgrywane były w halach sportowych w Żyrardowie, Mszczonowie i Wiskitkach. Odbyło się łącznie 89 spotkań, w których zagrało ponad 450 zawodników. 

Żyrardowianki Mistrzyniami Polski U22K!

Wspaniale dla ARKI Gdynia zakończyły się Finały Mistrzostw Polski U22 K. W roli głównej w tych finałach wystąpiły wychowanki (byłe już zawodniczki ) UKS Trójka Żyrardów - Anna Wińkowska i Julia Niemojewska.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -
 
 
baner toplayer
komunikat COVID-19