-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Urzędu Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Poniedziałek 25 Marca 2019
- Imieniny: Marioli, Ireneusza, Marii
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
12170364
-
- -
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 45 (Urząd Stanu Cywilnego)
tel,: (46) 858 15 26 (Sprawy Obywatelskie)
fax: (46) 858 15 11
e-mail:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy :

1. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

1) rejestrowanie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych (Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr PESEL) przy pomocy aplikacji „Źródło”,
2) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania,
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (w formie protokołu) w tym poza lokalem USC,
5) sporządzanie aktów małżeństwa i wydawanie odpisów  tych aktów,
6) przyjmowanie oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci,
7) sporządzanie protokołów dotyczących przyjęcia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8) dokonywanie w aktach małżeństwa wzmianek dodatkowych w oparciu o:
   a) prawomocne orzeczenia sądów o rozwodzie, separacji i jej zniesieniu, a także unieważnieniu małżeństwa,
   b) ostateczne decyzje i odpisy z akt stanu cywilnego mające wpływ  na treść aktu,
9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,
10) przyjmowanie zgłoszenia urodzenia dziecka ( w formie protokołu), sporządzanie aktów  urodzenia dziecka i wydawanie odpisów tych aktów,
11) dokonywanie zameldowań nowonarodzonych dzieci i pozyskiwanie dla nich przy pomocy aplikacji „ Źródło” , nr PESEL,
12) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu) w tym dziecka poczętego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka,
13) rejestracja orzeczeń sądowych ustalających pochodzenie dziecka – ustalenie bądź uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia oraz unieważnienie uznania,
14) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o prawomocne orzeczenia sadów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu.
15) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej w sprawach:
   a) odtworzenia treści aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą jeżeli uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami,
   b) odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
   c) ustalenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
   d) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego,
   e) uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
   f) przeniesienie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
   g) wpisanie do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca osobom, którym akt sporządzono przed 30 sierpnia 1955r. i nie zawierał on tych danych,
16) przenoszenie treści wypisów z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed 01stycznia 1946r. przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego do ksiąg USC miejsca sporządzenia aktu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi (art. 132 ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego).
17) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
18) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących. odmowy dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego lub wydania odpisu,
19) wydawanie skróconych, zupełnych i wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego,
20) wydawanie zaświadczeń  stwierdzających:
   a) brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
   b) zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
   c) o stanie cywilnym,
   d) potwierdzających uznanie ojcostwa,
   e) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących osoby,
21) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zgonów (w formie protokołu), sporządzanie aktów zgonu i wydawanie odpisów tych aktów,
22) prowadzenie akt zbiorowych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów  oraz skorowidzów alfabetycznych,
23) prowadzenie archiwum, zabezpieczanie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
24) wnioskowanie do sądu lub do Wojewody w sprawach unieważnienia aktu stanu cywilnego,
25) przygotowywanie w imieniu Prezydenta Miasta wniosków w sprawach nadania medali „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości związanych z 50 –leciem pożycia małżeńskiego i 100 – leciem urodzin,
26) występowanie do Wojewody o zgodę na wyniesienie ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego w razie zaistnienia takiej potrzeby,
27) sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych do GUS,
28) realizowanie zadań wynikających z konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego i legalizacji niektórych aktów i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji konsularnej,
29) zlecanie innym USC (drogą elektroniczną)  migracji aktów stanu cywilnego, dopisania przypisków lub wzmianek,
30) występowanie w formie elektronicznej do właściwych podmiotów o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,
31) nanoszenie przypisków pod aktami stanu cywilnego o zawarciu małżeństwa, rozwodzie i zgonie,
32) wydawanie poświadczonych kserokopii odpisów z akt stanu cywilnego i dokumentów z akt zbiorowych;

2.z zakresu Spraw Obywatelskich:

1)prowadzenia ewidencji ludności w tym cudzoziemców poprzez:
   a)dokonywanie czynności meldunkowych takich jak:
   - zameldowanie na pobyt stały,
   - wymeldowanie z pobytu stałego,
   - zameldowanie na pobyt czasowy,
   - wymeldowanie z pobytu czasowego;
   b) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę oraz powrotu zza granicy,
   c) prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego bądź też w sprawach o uchylenie czynności materialno technicznej zameldowania,
   d) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
   e) udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców na wnioski uprawnionych podmiotów,
   f) przesyłanie do MSW wniosków o nadanie nr PESEL,
   g) sporządzanie wykazów i statystyk dotyczących mieszkańców Żyrardowa.
2)obsługa interesantów  w zakresie wydawania dowodów osobistych poprzez:
   a)przyjmowanie wniosków dowodowych zarówno na nośniku papierowym jak i elektronicznym,
   b)fizyczne wydawanie dowodów osobistych,
   c)wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
   d)unieważnianie dowodów osobistych z ustawowo określonych przyczyn,
   e)udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
3)przyjmowanie zgłoszeń o organizowaniu zgromadzeń publicznych oraz wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych w tym zakresie.
4)prowadzenie stałego rejestru wyborców przy wykorzystaniu programu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego.
5)wydawanie z up. Prezydenta Miasta decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
6)współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie  przygotowania geografii wyborczej z podziałem Miasta na obwody i okręgi głosowania,
7)przygotowanie oraz wydruk i aktualizacja spisów wyborców na potrzeby wyborów do Sejmu i do Senatu RP, Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządowych , prezydenta Miasta oraz dla potrzeb referendum,
8)przygotowywanie aktów pełnomocnictwa dla potrzeb przeprowadzenia wyborów  jak w punkcie 7),
9)przyjmowanie zgłoszeń w sprawach głosowania korespondencyjnego, umieszczanie wyborcy we właściwym obwodzie głosowania,
10)sporządzanie i przekazywanie do Krajowego Biura Wyborczego cyklicznych meldunków o stanie rejestru wyborców oraz meldunków przedwyborczych i wyborczych,
11)przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze Miasta informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży  w wieku 3-18 lat,
12)zlecanie innym gminom usunięcia niezgodności w Rejestrze Pesel za pośrednictwem aplikacji Źródło oraz usuwanie niezgodności zleconych przez inne gminy.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Międzynarodowy Dnia Teatru w Żyrardowie

Zapraszamy 27 marca na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru w Żyrardowie! W programie obchodów widowisko "Warszawa/Jeruzalem" Teatru Szafa na Rozdrożu i spektakl na ekranie kina Len "Zakład Doświadczalny Solidarność". Zaczynamy o godz. 18:00 w Centrum Kultury.

Kamil Banaszek w Galerii Resursa

W sobotnie popołudnie, 23 marca b.r. w żyrardowskiej Galerii ,,Resursa” odbył się wernisaż prac fotograficznych Kamila Banaszka. Na wystawie pokazano cykl fotografii pt. ,,Enigmat”, które w niekonwencjonalny sposób ukazują nasze miasto. Nie zabrakło też fotografii modowej, z której to młody żyrardowski fotografik jest znany. Kolekcję dopełniły czarnobiałe prace, które są owocem poszukiwań i eksperymentów twórczych z zastosowaniem tradycyjnych technik fotograficznych.

"Pod dachami Paryża"

Zapraszamy serdecznie na koncert "Pod dachami Paryża"  przygotowany  w ramach światowych obchodów Frankofonii w naszym mieście. Justyna Bacz, utytułowana piosenkarka, śpiewająca po polsku i po francusku, już 29 marca 2019, o godz. 19:00, w Centrum Kultury w Żyrardowie wykona utwory m.in.: Edith Piaf, Georges'a Brassensa, Jacques'a Brela czy Joe Dassin. Wstęp wolny. Decyduje kolejność przybycia.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

IV Amatorski Turniej Koszykówki dla prawdziwych mężczyzn 35+

15 i 16 marca na hali AQUA rozegrany został IV Amatorski Turniej Koszykówki w kategorii +35 o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa. Tym razem zwyciężyła drużyna Winny Ludwik, która pokonała w zaciętym finale Lej Te Cole 57:53 i odebrała z rąk Lucjana Chrzanowskiego okazały puchar. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Anaco Brwinów. Najlepszym strzelcem turnieju został Przemysław Stasiw, natomiast MVP całego turnieju Tomasz Bąk.

Nabór do klasy sportowej

Żyrardowska Szkoła Podstawowa Nr 3 ogłasza nabór do IV klasy sportowej o profilu koszykówki na rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie szkoły i u p. Roberta Janiszewskiego.

Srebro Mazowsza w Mistrzostwach Polski.

7 młodziczek UKS Trójka, grających w reprezentacji woj. mazowieckiego, wywalczyło srebro podczas Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich Młodziczek (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w Bochni. Gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.12 -