-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 11 Lipca 2020
- Imieniny: Benedykta, Kaliny, Olgi
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15553174
-
- -
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 16
tel.: (46) 855 34 77
fax: (46) 858 15 11
e-mail:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  należą sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju, przedsięwzięcia obrony cywilnej, obrony ludności oraz  a w szczególności:

1. organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych na terenie Miasta poprzez opracowywanie, koordynowanie i aktualizację dokumentacji w tym:
   a)wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
   b)planów i programów szkolenia obronnego,
   c)regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny,
   d)planu operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i  czasie wojny,
   e)funkcjonowanie stanowiska kierowania oraz Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta,
   f)planu przygotowań służby zdrowia  Miasta na potrzeby obronne;

2. programowanie, planowanie i realizacja działalności w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym:
   a)opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej, planu reagowania kryzysowego, planu ewakuacji oraz nadzorowanie nad opracowaniem tych planów przez inne podmioty,
   b)nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
   c)planowanie , nadzorowanie tworzenia oraz przygotowania do działań formacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

3. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej formacji obrony cywilnej, upowszechnianie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie;

4. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek postania masowego zagrożenia życia i zdrowia,

5. integrowanie, koordynowanie sił obrony cywilnej, służb, straży, społecznych organizacji ratowniczych i innych służb do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

6. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym na terenie Miasta,

7. sprawowanie nadzoru nad działalnością planistyczną i organizacyjną, dokonywanie oceny stanu przygotowań oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego,

8. współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz innymi wydziałami w zakresie opracowania  planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonywania zadań w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny,

9. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także  zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji sprzętu i środków obrony cywilnej,

10.wydawanie komunikatów, przesyłanie bieżących meldunków o zaistniałej sytuacji, utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarze Miasta, wprowadzenie obowiązku czasowej ewakuacji oraz realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem zagrożenia i klęski żywiołowej,

11.pozyskiwanie niezbędnych danych oraz uzgadnianie z wydziałami Urzędu Miasta i zakładami pracy danych w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

12.opracowywanie i aktualizowanie baz danych na potrzeby planowania obronnego, obrony cywilnej i  zarządzania kryzysowego,

13.określanie, analizowanie zagrożeń występujących na terenie Miasta, monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

14.opracowywanie i realizowanie procedur, programów reagowania kryzysowego w czasie zagrożenia oraz stanu klęski żywiołowej,

15.współdziałanie z jednostkami organizacji pozarządowych i społecznych organizacjami ratowniczymi oraz organami wojskowymi w zakresie obrony cywilnej i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom,

16.inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjno propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej, reagowania kryzysowego oraz współdziałanie w tym zakresie z zakładami pracy organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu,

17.organizowanie nadzoru w zakresie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz bazy magazynowej na potrzeby obrony cywilnej.
18.prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej poprzez:
   a)przygotowanie wezwań dla osób podlegających stawieniu się przed powiatową komisją lekarską,
   b)sporządzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
   c)prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku  obrony.
   d)ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską i w zależności od poczynionych ustaleń stosowanie przymusu administracyjnego na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej.
19.prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
20.naliczanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki za okres odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.
22.opracowanie i aktualizacja planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.
23.Wydawanie z up. Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
24.realizacja obowiązków w zakresie doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.
25.prowadzenie reklamacji żołnierzy rezerwy na wniosek lub z urzędu na wypadek mobilizacji lub wojny.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -