-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Budżetu Miasta /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Niedziela 11 Grudnia 2016
- Imieniny: Stefana, Waldemara, Damazego
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
Karta dużej rodziny
Karta Seniora
100 lecie
Inwestorzy
Turyści
Fotogaleria
-
-
-
-
-
park_zieleń
gospodarowanie odpadami
oze
obiekt Flash - resursa
obiekt Flash - resursa
Manufaktura Satyry 2016
resursa_strona
wifi
SIP
indr mazowsze
SM
wi fi
punkty adresowe
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Budowa obwodnicy Żyrardowa
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
oddane głosy: 5932
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
7721348
-
- -
Wydział Budżetu Miasta

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 18
fax: (46) 858 15 11
e-mail:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Budżetu Miasta należy:

1.przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium Prezydentowi Miasta,
2.opracowanie  projektu uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu,
3.przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych,
4.przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmiany,
5.przygotowanie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie przedłożonych wniosków,
6.przygotowanie materiałów o stanie finansów miasta, które stanowią podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej,
7.sporządzanie prognozy długu zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz innych prognoz ekonomiczno-finansowych miasta dla instytucji finansowych oraz podmiotów współpracujących z miastem,
8.dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem,
9.prowadzenie spraw związanych  z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz obligacji,
10.obsługa poręczeń udzielanych przez miasto,
11.obsługa pożyczek udzielanych przez miasto,
12.obsługa bankowa budżetu miasta,
13.opracowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zaciąganych zobowiązań oraz udzielanych pożyczek,
14.przygotowanie materiałów do części opisowej projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
15.weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
16.dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych,
17.prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym funduszy pomocowych
18.organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
19.udzielanie pomocy Prezydentowi w wykonywaniu budżetu miasta,
20.przygotowywanie projektów uchwał Rady i projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie,
21.zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu
22.prowadzenie pełnej ewidencji księgowej, Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytu i rachunków programowych,
23.prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy, prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wydatków Urzędu Gminy,
24.uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek,
25.przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej gmin,
26.sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przeprowadzanie kontroli gospodarczo-finansowych w gminnych  jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości i legalności operacji gospodarczych powodujących skutki finansowe,
27.prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
28.prowadzenie rejestrów podatku VAT zakupu i sprzedaży,
29.rozliczanie inwentaryzacji,
30.dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
31.przygotowywanie , opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analiz,
32.dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
33.sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych.
34.prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz poborem opłat lokalnych: targowej, administracyjnej, od posiadania psów,   opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w szczególności:
   a)przygotowywanie projektów uchwał Rady określających wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość stawek podatku od środków transportowych,
   b)przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających określenie wysokości opłaty od posiadania psów, terminów płatności,  możliwości płatności  w drodze inkasa i określenie inkasentów, a także wprowadzenie ulg i zwolnień w tej opłacie,
   c)przygotowywanie projektów aktów prawnych umożliwiających pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,
   d)przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty  w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i ich wynagrodzenia,
   e)przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających wprowadzenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, oraz propozycji wysokości opłaty administracyjnej, ustalenie terminów płatności i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty administracyjnej w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
   f)prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
   g)naliczanie podatków i opłat oraz prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów ustalanych zobowiązań.8. gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
   h)przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych,
   i)ewidencjonowanie wpływów i należności z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską,
   j)ewidencjonowanie wpływów i należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   k)podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
   l) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
   m)prowadzenie ewidencji (rejestru) organów właściwych do łącznego prowadzenia egzekucji przy zbiegu egzekucji,
   n)przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
   o)przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
   u)przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń w spawach  podatkowych,
   p)przygotowywanie postanowień w sprawach ulg w podatku od spadków i darowizn,
   r)udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji,
   s)prowadzenie czynności w związku z kontrolą wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
   t)prowadzenie czynności w związku z kontrolą wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
35.realizacja prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych,
36.realizacja zadań związanych z pomocą publiczną w tym:
   a)prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej za pomocą aplikacji SHRIMP.
   b)Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis
37.rozliczanie składek na izbę rolniczą,
38.przygotowywanie na pisemny wniosek zainteresowanego projektów pisemnych, indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
39.prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
40.sporządzanie wniosków o refundację utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień podatkowych.
41.prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne.
42.zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych.
43.Współpraca z Urzędami Skarbowymi i Komornikami Sądowymi oraz MOPS w zakresie wpływów i egzekucji należności stanowiących dochody gminy.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje o działalności Samorządu
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców

Magnificat Antonio VivaldiegoPrezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie ks. prałat Stanisław Lech serdecznie zapraszają na koncert w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, Chóru Miasta Żyrardowa pod kierunkiem Iwony Bednarskiej oraz żyrardowskich solitów. W programie m.in. Magnificat Antonio Vivaldiego. Koncert organizowany jest na zakończenie obchodów Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich. Zapraszamy w niedzielę, 11grudnia, o godz.19:00, do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie, przy ul. Żeromskiego 7.

Resursa
Centrum Kultury w Żyrardowie
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Europejskie Integracje Muzyczne
Europejskie Dni Dziedzictwa
Artyści i zespoły

Kolejny weekend rozgrywek Żyrardowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej za nami.Ligowe rozgrywki w miniony weekend dostarczyły wiele emocji. Mieliśmy piękne bramki, efektowne akcje i zagrania.
Czarowały nas drużyny DMP Serwis, Hand Dach'u oraz rewelacje ligi: FC Wujki oraz Kumple.

Mikołajkowe pływanie„Aqua Żyrardów” oraz Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników zapraszają na Finał Żyrardowskiej Ligi Pływackiej - otwarte zawody pływackie „Mikołajkowe Pływanie”. Zawody odbędą się 10 grudnia na Pływalni Aqua Żyrardów. Start o godzinie 9.15. Planowane zakończenie zawodów o godzinie 13.00. Zapraszamy!

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Reorganizacja sieci szkół
Realizacja zadań oświatowych
Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Nabór na wolne stanowiska w placówkach oświatowych na rok szkolny 2015/2016
Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.00 -