-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 24 Lutego 2018
- Imieniny: Bogusza, Macieja, Marka
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
Karta dużej rodziny
Karta Seniora
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Inwestorzy
Turyści
Fotogaleria
-
-
-
-
-
park_zieleń
gospodarowanie odpadami
oze
obiekt Flash - resursa
obiekt Flash - resursa
Manufaktura Satyry 2016
resursa_strona
wifi
SIP
indr mazowsze
SM
wi fi
punkty adresowe
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Budowa obwodnicy Żyrardowa
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
oddane głosy: 6157
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
9898002
-
- -
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 71
fax: (46) 858 15 11
email:
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy w szczególności:

Prowadzenie działań z zakresu ochrony zdrowia:

1)przygotowywanie programów profilaktycznych będących odpowiedzią na potrzeby zdrowotne środowiska;
2)koordynowanie działań dotyczących programów profilaktycznych dofinansowywanych przez Miasto;
3)prowadzenie działań związanych z realizacją zadań programu profilaktycznego chorób układu krążenia „Czas dla serca”;
4)organizowanie imprez prozdrowotnych plenerowych dla mieszkańców mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia;
5)inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do pozyskania realizatorów programów na rzecz zachowań prozdrowotnych;
6)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych dla mieszkańców gminy;
7)współpraca z lokalnymi mediami w celu publikacji materiałów promujących zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotnego;
8)organizowanie spotkań z przedstawicielami placówek oświatowych w celu współpracy na rzecz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży;
9)współpraca z instytucjami w zakresie podejmowania działań na rzecz profilaktyki uzależnień.

Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

1)współpraca ze specjalistycznymi jednostkami w zakresie monitorowania potrzeb świadczeniobiorców i świadczeniodawców oraz jakości świadczonych usług;
2)prowadzenie innych zadań o charakterze lokalnym z zakresu ochrony zdrowia nie zastrzeżonych przepisami dla innych podmiotów;
3)przygotowywanie i przekazywanie do powiatu sprawozdań z realizacji i planowanych do realizacji programów zdrowotnych;
4)stosownie do potrzeb przygotowanie dokumentów i sprawowanie nadzoru nad działalnością publicznych jednostek podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami w tym zakresie;
5)uczestnictwo w spotkaniach organizowanych dla przedstawicieli samorządu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Fundusz Zdrowia i innych instytucji  właściwych do spraw zdrowia.

Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez:

1)podejmowanie przedsięwzięć mających na celu wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ochronę zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie narkomanii;
2)realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży  w szkole;
3)pozyskanie wykonawców i koordynacja realizacji programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców na temat uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji;
4)przygotowywanie projektu programu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii;
5)pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych - współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi programy pomocy dla mieszkańców;
6)pozyskanie wykonawców szkoleń dla nauczycieli na temat narkomanii,
7)pozyskanie wykonawcy, Programu Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii oraz koordynowanie jego działalności;
8)pozyskanie realizatorów wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży opiniowanie wniosków oraz koordynowanie realizacji;
9)pozyskanie wykonawców działań profilaktycznych i przygotowanie umów na realizację,
10)organizowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli z zakresu przygotowania do pracy z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej;
11)przygotowanie zarządzeń w sprawie powołania i składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
12)współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi;
13)współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
14)koordynowanie i organizacja lokalnych imprez propagujących zachowania wolne od uzależnień;
15)współpraca z biegłym sądowym w zakresie wykonywanych opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu na wnioski Miejskiej Komisji;
16)sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Rady Miasta Żyrardowa;
17)    sporządzanie sprawozdań z działań profilaktycznych z zakresu wydziału (wymaganych przez instytucje zewnętrzne do zestawień statystycznych).

Prowadzenie spraw z zakresu zapobieganie i przeciwdziałanie HIV/AIDS poprzez:

1)działania na rzecz przygotowania i pozyskania realizatora programu;
2)koordynowanie realizacji programów profilaktycznych na temat AIDS dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
3)przygotowywanie materiałów edukacyjnych w temacie profilaktyki HIV/AIDS i przekazywanie lokalnym mediom celem publikacji.

Prowadzenie spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1)przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Żyrardowa  w zakresie:
   a)ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
   b)określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna,
   b)ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
   c)warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia opłat,
   d) maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
   e) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
   f) wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na każde dziecko objęte opieka.
2)przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
3)prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz ich publikacja w BIP;
4)sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
5)prowadzenie spraw w odniesieniu do instytucji dziennego opiekuna polegających na:
   a)wyborze dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   b)przygotowaniu procedur i dokumentów do zawarcia na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie;
   c) prowadzeniu wykazu dziennych opiekunów , z którymi Prezydent zawarł umowę;
6)sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie;

7)prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej:

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
 
   a)opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej;
   b)przygotowywania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;
   c)działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
   d)realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zlecanie ich w konkursach dla organizacji pozarządowych;
   e)działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współdziałanie z instytucjami świadczącymi pomoc niepełnosprawnym;
   f)wskazywania kandydata na pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie;

Prowadzenia spraw dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

   a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, cofaniem zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
   b) przygotowanie projektu i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny;
   c) tworzenie możliwości i finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
   d) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego;
   e) zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   f) finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające;
   g) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
   h) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny dla wojewody i RMŻ;
   i) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
   j) przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej;
   k) realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi wojewody;
   l) wydawanie upoważnień do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji;
   m) ustanawianie rodziny wspierającej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
   n) zawieranie umów z rodziną wspierającą, określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
 
Koordynowanie prac związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi:

1)przygotowanie projektu Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi i projektu uchwały w sprawie jego przyjęcia;
2)przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie konsultacji uchwał przez organizacje pozarządowe, wynikających z zadań Wydziału i ogłaszanie wyników konsultacji;
3)udzielanie merytorycznego wsparcia i pomocy dotyczącej: wypełniania wniosków konkursowych, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł;
4)organizowanie oraz udział w roboczych spotkaniach z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta;
5)przygotowywanie projektów zarządzeń i ogłoszeń konkursowych na realizację zadań publicznych wynikających z zadań Wydziału oraz ich publikacja w BIP na stronie internetowej Miasta, tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i lokalnej prasie;
6)przygotowanie projektów zarządzeń i dokumentów dotyczących przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów;
7)przygotowywanie umów na zlecanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji;
8)przygotowywanie sprawozdania z całorocznej współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dla Rady Miasta Żyrardowa;
9)aktualizacja strony internetowej dotyczącej Organizacji Pozarządowych;
10)organizacja corocznego Forum z Organizacjami Pozarządowymi,
   e)prowadzenie spraw związanych z ogólnopolską kartą dużej rodziny,
   f)współpraca z Wydziałem Promocji w zakresie  realizacji programów Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny, Żyrardowskiej  Karty Seniora.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje o działalności Samorządu
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców

"Panny Wyklęte" w ŻyrardowieW ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Żyrardowie zapraszamy w imieniu Prezydenta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego na koncert "Panny Wyklęte" . Jest to projekt muzyczny Darka "Maleo" Malejonka i Maleo Reggea Rockers, w ramach którego polskie wokalistki nagrały płytę inspirowaną powojennymi losami kobiet "Wyklętych".

Koncert Orkiestry Wojskowej z WarszawyPrzypominamy że jutro rozpoczynają się miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Żyrardowie. Z tej okazji zapraszamy w imieniu Prezydenta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego na koncert Orkiestry Wojskowej z Warszawy, który odbędzie się 24.02.2018 r. o godzinie 18:00 w Centrum Kultury w Żyrardowie.

Koncert zespołu ZornitsaPrezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński oraz
Burmistrz Partnerskiego Miasta Trjawna Doncho Zacharjew serdecznie zapraszają na koncert bułgarskiego zespołu pieśni i tańca ZORNITSA z Trjawny, który odbędzie się w sobotę 3 marca na scenie Centrum Kultury w Żyrardowie o godz. 19:00.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Mazowsze ze srebrnym medalem Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieżyOd 6 do 11 lutego br. w Stalowej Woli oraz w Łańcucie rozgrywany był turniej finałowy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn.
W kategorii kobiet wzięło udział osiem kadr z całej Polski, które w listopadzie walczyły o rozstawienie podczas turnieju w Człuchowie. Mazowsze reprezentowały zawodniczki z czterech klubów: UKS Trójka Żyrardów (5 zawodniczek), MUKS Piaseczno, LA Basket Warszawa i MKK Siedlce.

Mecz o mistrzostwoUKS Trójka Żyrardów oraz AQUA Żyrardów zapraszają na mecz o mistrzostwo III Ligii Koszykówki Mężczyzn. Trójka Żyrardów zagra z GLKS Nadarzyn. Mecz rozegrany zostanie 13 lutego, o godz. 20.00, w hali sportowej AQUA Żyrardów. Wstęp wolny.

Znamy już zwycięzcę ŻHLPNWalka o tytuł mistrza trwała niemal do ostatniej chwili. Dopiero bowiem podczas ostatniej, 18 kolejki, i dopiero w ostatnim meczu rozgrywek, wyłoniono zwycięzcę Żyrardowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. W uroczystym podsumowaniu turnieju uczestniczył Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński. Prezydent nie tylko patronował rozgrywkom, ale był również fundatorem sportowych trofeów.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.00 -