-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 14 Grudnia 2019
- Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
14161721
-
- -
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 22
fax: (46) 858 15 11
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1.przygotowywanie projektów planów finansowych na utrzymanie i remonty dróg,
2.przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań wynikających z zakresu działania wydziału,
3.sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla zadań utrzymaniowych,
4.sprawowanie kontroli nad robotami bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz zlecanie ich przeglądów,
5.rozliczanie i prowadzenie stosownej sprawozdawczości z realizacji zadań,
6.realizacja zadań dotyczących inżynierii ruchu w zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrażanie zmian w organizacji ruchu,
7.współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie w sprawach związanych z zawartym porozumieniem oraz organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,   
8.wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kategorii,
9.przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk Miasta, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym w tym zakresie,
10.prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej dróg i obiektów mostowych.
11.pełnienie funkcji inwestora w zakresie utrzymania i remontów dróg,
12.utrzymanie nawierzchni dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi,
13.koordynacja robót w pasie drogowym,
14.prowadzenie czynności mających na celu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót związanych z budową, modernizacją lub remontami podziemnych instalacji inżynieryjnych, na budowę zjazdów            z dróg publicznych zarządzanych przez Gminę, umieszczanie obiektów handlowych lub reklam w pasie drogowym oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
15.wprowadzanie wykonawców w pas drogowy i dokonywanie jego odbiorów po robotach wynikających z wydanych decyzji,
16.pozyskiwanie bieżącej informacji o stanie technicznym ulic poprzez patrolowanie oraz przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, których zarządcą jest Miasto,
17.zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, na drogach zarządzanych przez Miasto,
18.przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
19.wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
20.opiniowanie docelowych i tymczasowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
21.prowadzenie procedur związanych z przejmowaniem i zbywaniem przez Gminę porzuconych pojazdów samochodowych,
22.wnioskowanie o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację pojazdów samochodowych,
23.nadzorowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania w czystości i sprawności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
24.prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem siecią kanalizacji deszczowej i jej finansowaniem oraz tworzenie warunków niezbędnych do jej utrzymania, m.in. poprzez:
   a)wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
   b)opiniowanie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
18.uczestniczenie w odbiorach urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej,
26.opracowywanie planów z zakresu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników studzienek odpływowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
27.naliczanie opłat za wprowadzanie przez podmioty gospodarcze ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
28.realizowanie opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
29.dokonywanie opłat za umieszczenie przez gminę urządzeń infrastruktury kanalizacji deszczowej,
30.współpraca z innymi jednostkami w zakresie infrastruktury sanitarnej,
31.bieżące utrzymanie zimowe oraz w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz zatok autobusowych,
32.nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich i chodników nieprzyległych bezpośrednio do posesji prywatnych,
33.nadzór nad realizacją zadań związanych z oczyszczaniem letnim ulic miejskich, opasek i zatok ogólnodostępnych i parkingowych stanowiących własność gminy,
34.prowadzenie działań nadzorczo kontrolnych z zakresu oczyszczania miasta oraz hydrologii na terenie Miasta oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag jednostkom i podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie,
35.podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie miasta,
36.współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
37.obsługa pod kątem czystości imprez masowych organizowanych na terenie miasta,
38.nadzór nad terenami stanowiącymi własność miasta, konserwacją i pielęgnacją terenów miejskich, realizacja prac interwencyjnych z tego zakresu,
39.opracowywanie planów z zakresu konserwacji zieleni miejskiej, oczyszczania miasta oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych z tego zakresu,
40.nadzór nad realizacją zadań związanych z opróżnianiem koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody wraz z ich konserwacją,
41.przygotowywanie propozycji wydatków w zakresie utrzymania nawierzchni dróg i placów miejskich, terenów zieleni, urządzeń komunalnych,
42.prace porządkowe na kwaterach żołnierskich na cmentarzu w Żyrardowie oraz przy tablicy straceń,
43.koordynowanie działalności instytucji powołanych do realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania  nieczystości płynnych i stałych, zaopatrzenia w ciepło,
44.konserwacja i zakupy urządzeń komunalnych: wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, tablic, ławek, koszy ulicznych, oznakowywanie ulic tablicami z nazwami ulic,
45.zapewnianie utrzymania i eksploatacji szaletu miejskiego,
46.prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i placów miejskich,
47.prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazowa w tym koordynowanie prac związanych z aktualizacją planów i założeń dotyczących zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazową.
48.realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne:
   a)podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych stanowiących układ hydrologiczny Miasta Żyrardowa,
   b)kontrola aktualności pozwoleń wodnoprawnych,
   c)kontrola utrzymania technicznego urządzeń melioracji wodnych,
49.nadzór nad konserwacją i oczyszczaniem rowów odwadniających
50.realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody:
   a)wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
   b)współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie usuwania drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków,
51.koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska w oparciu o zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych, w tym m.in.:
   a)realizacja i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,
   b)realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji,
   c)realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
52.rozpatrywanie spraw i kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,
53.współdziałanie z innymi organami ochrony środowiska (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Marszałek Województwa) w zakresie egzekwowania obowiązku spełniania wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,
54.realizacja zadań określonych w ustawie o odpadach:
   a)wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
   b)opiniowanie wniosków Starosty i Marszałka w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne wytwarzanych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Żyrardowa,
55.gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, składanie sprawozdań Marszałkowi, obsługa wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA),
56.realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   a)wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   b)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
57.realizacja zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne:
   a)współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Gminą Radziejowice i Jaktorów,
   b)sporządzenie dla Marszałka Województwa zbiorczych sprawozdań z realizacji KPOŚK dot. aglomeracji Żyrardów (gminy: Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice),
58.prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi,
59.gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadań gminy wynikających z przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   a)aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście,
   b)przygotowanie projektów uchwał niezbędnych dla funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
   c)nadzór i rozliczanie wykonawcy z tytułu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych,
   d)nadzór i rozliczanie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie PGK,
   e)bieżąca obsługa systemu monitorowania gospodarki odpadami SMOK,
   f)prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Wydziału,
   g)prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami,
   h)nadzór nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
   i)kontrola realizacji selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości,
   j)weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach składanych kwartalnie przez przedsiębiorców odbierających odpady w stosunku do ilości osób zgłoszonych w deklaracjach,
   k)sporządzanie rocznych sprawozdań dla Marszałka Województwa oraz dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy),
   l)dokonywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami, w tym kontrolowanie osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
   m)przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości,
   n)weryfikacja złożonych deklaracji,
   o)rozstrzyganie spornych kwestii dotyczących zawartości deklaracji,
   u)przeprowadzenie postępowania administracyjnego wraz z przygotowaniem projektów decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji albo gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
   p)przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu braku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   r)przygotowywanie propozycji odpowiedzi na wnioski mieszkańców i innych jednostek w kwestii prowadzonej przez wydział problematyki,
   s)opracowanie informacji przewidzianych do udostępniania na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym:
   -informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
   -informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
   -informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
   -informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
60.Prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych ( Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest):
   a)przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Funduszy Europejskich wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest;
   b)przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na demontaż , transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
   c)odbiór prac oraz rozliczenie dotacji,
61.podejmowanie działań w zakresie realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu,
62.prowadzenie spraw związanych z ochrona zwierząt oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt:
   a)nadzorowanie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
   b)prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, organizacją pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt, unieszkodliwianiem zwłok padłych zwierząt oraz rejestracją i znakowaniem psów,
   c)prowadzenie działań zapobiegających bezdomności psów i kotów z uwzględnieniem sterylizacji i adopcji zwierząt,
   d)współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie ochrony zwierząt,
   e)przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz projektów zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej.
63.prowadzenie spraw związanych z kąpieliskami lub miejscami przeznaczonymi do kąpieli w mieście.
64.prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
65.wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i decyzji o wykreśleniu z rejestru zgodnie art.68 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Wystawa „Zapomniana sława rodziny Dittrich z Krasnej Lipy”

W sobotę, 14 grudnia br., w Resursie zostanie uroczyście otwarta wystawa upamiętniająca historię rodziny Dittrichów, która należała do najważniejszych XIX w. przedsiębiorców Europy. Ich zasługą był przemysłowy rozwój czeskiej Krasnej Lipy i polskiego Żyrardowa. Wystawa została przygotowana z zamiarem zwrócenia uwagi na historię i stan grobowca rodziny Dittrich w Krasnej Lipie oraz projektu jego renowacji.

Kolęda z Gwiazdami

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie serdecznie zaprasza na VI Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Specjalnych i Klas Integracyjnych. Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 grudnia, o godz. 10.00, w Centrum Kultury w Żyrardowie. Serdecznie zapraszamy!

Maciej Rawluk "Setka"

Zapraszamy na wystawę Macieja Rawluka "Setka". Wernisaż odbędzie się 14 grudnia, o godz. 18.00, w Galerii FOPA przy ul. Słowackiego 7/1. Po wernisażu zaplanowane jest spotkanie autorskie z profesorem, dyskusja oraz promocja fotograficznej książki "setka".

 

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Rodzinne Mikołajkowe Zawody Pływackie

Serdecznie zapraszamy 8 grudnia na Rodzinne Mikołajkowe Zawody Pływackie na miejskim basenie przy ul. rtm. Pileckiego 25/27. Pierwsze konkurencje rozpoczynają się o godzinie 10:00. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz pamiątkowy medal. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody niespodzianki. Opłata startowa wynosi 20zł, a cały dochód zostaje przekazany na rzecz Fundacji z Miłości do Dziecka. Dodatkowo na zawodach odbędzie się licytacja koszulki Alicji Tchórz, medalistki mistrzostw Europy oraz wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski.

Mikołajki z koszykówką

UKS Trójka i AQUA Żyrardów zapraszają na ,,Mikołajki z koszykówką". To wydarzenie sportowo - rekreacyjne dla dzieci z miejskich przedszkoli. Organizatorzy zapewniają gry i zabawy z koszykówką w towarzystwie Mikołaja.  Impreza odbędzie się 16 grudnia, o godz. 10.00, w hali sportowej AQUA. Zapraszamy!

-

Blisko trzystu trenerów z całej Polski wzięło udział w Szkoleniu Trenerów Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, które już po raz piąty zorganizował PZKosz w naszym mieście na obiektach AQUA przy współpracy z UKS Trójka Żyrardów.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.12 -