-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Poniedziałek 25 Marca 2019
- Imieniny: Marioli, Ireneusza, Marii
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
12170341
-
- -
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 22
fax: (46) 858 15 11
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1.przygotowywanie projektów planów finansowych na utrzymanie i remonty dróg,
2.przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań wynikających z zakresu działania wydziału,
3.sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla zadań utrzymaniowych,
4.sprawowanie kontroli nad robotami bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz zlecanie ich przeglądów,
5.rozliczanie i prowadzenie stosownej sprawozdawczości z realizacji zadań,
6.realizacja zadań dotyczących inżynierii ruchu w zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrażanie zmian w organizacji ruchu,
7.współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie w sprawach związanych z zawartym porozumieniem oraz organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego,   
8.wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kategorii,
9.przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk Miasta, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii oraz współpraca ze Starostwem Powiatowym w tym zakresie,
10.prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej dróg i obiektów mostowych.
11.pełnienie funkcji inwestora w zakresie utrzymania i remontów dróg,
12.utrzymanie nawierzchni dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi,
13.koordynacja robót w pasie drogowym,
14.prowadzenie czynności mających na celu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót związanych z budową, modernizacją lub remontami podziemnych instalacji inżynieryjnych, na budowę zjazdów            z dróg publicznych zarządzanych przez Gminę, umieszczanie obiektów handlowych lub reklam w pasie drogowym oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
15.wprowadzanie wykonawców w pas drogowy i dokonywanie jego odbiorów po robotach wynikających z wydanych decyzji,
16.pozyskiwanie bieżącej informacji o stanie technicznym ulic poprzez patrolowanie oraz przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, których zarządcą jest Miasto,
17.zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, na drogach zarządzanych przez Miasto,
18.przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
19.wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
20.opiniowanie docelowych i tymczasowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
21.prowadzenie procedur związanych z przejmowaniem i zbywaniem przez Gminę porzuconych pojazdów samochodowych,
22.wnioskowanie o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację pojazdów samochodowych,
23.nadzorowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania w czystości i sprawności miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
24.prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem siecią kanalizacji deszczowej i jej finansowaniem oraz tworzenie warunków niezbędnych do jej utrzymania, m.in. poprzez:
   a)wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
   b)opiniowanie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
18.uczestniczenie w odbiorach urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej,
26.opracowywanie planów z zakresu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników studzienek odpływowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
27.naliczanie opłat za wprowadzanie przez podmioty gospodarcze ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
28.realizowanie opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
29.dokonywanie opłat za umieszczenie przez gminę urządzeń infrastruktury kanalizacji deszczowej,
30.współpraca z innymi jednostkami w zakresie infrastruktury sanitarnej,
31.bieżące utrzymanie zimowe oraz w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz zatok autobusowych,
32.nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich i chodników nieprzyległych bezpośrednio do posesji prywatnych,
33.nadzór nad realizacją zadań związanych z oczyszczaniem letnim ulic miejskich, opasek i zatok ogólnodostępnych i parkingowych stanowiących własność gminy,
34.prowadzenie działań nadzorczo kontrolnych z zakresu oczyszczania miasta oraz hydrologii na terenie Miasta oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag jednostkom i podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie,
35.podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie miasta,
36.współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
37.obsługa pod kątem czystości imprez masowych organizowanych na terenie miasta,
38.nadzór nad terenami stanowiącymi własność miasta, konserwacją i pielęgnacją terenów miejskich, realizacja prac interwencyjnych z tego zakresu,
39.opracowywanie planów z zakresu konserwacji zieleni miejskiej, oczyszczania miasta oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych z tego zakresu,
40.nadzór nad realizacją zadań związanych z opróżnianiem koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody wraz z ich konserwacją,
41.przygotowywanie propozycji wydatków w zakresie utrzymania nawierzchni dróg i placów miejskich, terenów zieleni, urządzeń komunalnych,
42.prace porządkowe na kwaterach żołnierskich na cmentarzu w Żyrardowie oraz przy tablicy straceń,
43.koordynowanie działalności instytucji powołanych do realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania  nieczystości płynnych i stałych, zaopatrzenia w ciepło,
44.konserwacja i zakupy urządzeń komunalnych: wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, tablic, ławek, koszy ulicznych, oznakowywanie ulic tablicami z nazwami ulic,
45.zapewnianie utrzymania i eksploatacji szaletu miejskiego,
46.prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i placów miejskich,
47.prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazowa w tym koordynowanie prac związanych z aktualizacją planów i założeń dotyczących zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną, cieplną i gazową.
48.realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne:
   a)podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych stanowiących układ hydrologiczny Miasta Żyrardowa,
   b)kontrola aktualności pozwoleń wodnoprawnych,
   c)kontrola utrzymania technicznego urządzeń melioracji wodnych,
49.nadzór nad konserwacją i oczyszczaniem rowów odwadniających
50.realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody:
   a)wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
   b)współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie usuwania drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków,
51.koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska w oparciu o zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych, w tym m.in.:
   a)realizacja i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,
   b)realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji,
   c)realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
52.rozpatrywanie spraw i kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,
53.współdziałanie z innymi organami ochrony środowiska (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Marszałek Województwa) w zakresie egzekwowania obowiązku spełniania wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,
54.realizacja zadań określonych w ustawie o odpadach:
   a)wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
   b)opiniowanie wniosków Starosty i Marszałka w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne wytwarzanych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Żyrardowa,
55.gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, składanie sprawozdań Marszałkowi, obsługa wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA),
56.realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   a)wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   b)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
57.realizacja zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne:
   a)współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Gminą Radziejowice i Jaktorów,
   b)sporządzenie dla Marszałka Województwa zbiorczych sprawozdań z realizacji KPOŚK dot. aglomeracji Żyrardów (gminy: Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice),
58.prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi,
59.gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadań gminy wynikających z przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   a)aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście,
   b)przygotowanie projektów uchwał niezbędnych dla funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
   c)nadzór i rozliczanie wykonawcy z tytułu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych,
   d)nadzór i rozliczanie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie PGK,
   e)bieżąca obsługa systemu monitorowania gospodarki odpadami SMOK,
   f)prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Wydziału,
   g)prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami,
   h)nadzór nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
   i)kontrola realizacji selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości,
   j)weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach składanych kwartalnie przez przedsiębiorców odbierających odpady w stosunku do ilości osób zgłoszonych w deklaracjach,
   k)sporządzanie rocznych sprawozdań dla Marszałka Województwa oraz dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy),
   l)dokonywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami, w tym kontrolowanie osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
   m)przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości,
   n)weryfikacja złożonych deklaracji,
   o)rozstrzyganie spornych kwestii dotyczących zawartości deklaracji,
   u)przeprowadzenie postępowania administracyjnego wraz z przygotowaniem projektów decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji albo gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
   p)przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu braku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   r)przygotowywanie propozycji odpowiedzi na wnioski mieszkańców i innych jednostek w kwestii prowadzonej przez wydział problematyki,
   s)opracowanie informacji przewidzianych do udostępniania na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym:
   -informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
   -informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
   -informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
   -informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
60.Prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych ( Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest):
   a)przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Funduszy Europejskich wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest;
   b)przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na demontaż , transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
   c)odbiór prac oraz rozliczenie dotacji,
61.podejmowanie działań w zakresie realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu,
62.prowadzenie spraw związanych z ochrona zwierząt oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt:
   a)nadzorowanie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
   b)prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, organizacją pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt, unieszkodliwianiem zwłok padłych zwierząt oraz rejestracją i znakowaniem psów,
   c)prowadzenie działań zapobiegających bezdomności psów i kotów z uwzględnieniem sterylizacji i adopcji zwierząt,
   d)współpraca z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie ochrony zwierząt,
   e)przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt oraz projektów zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej.
63.prowadzenie spraw związanych z kąpieliskami lub miejscami przeznaczonymi do kąpieli w mieście.
64.prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
65.wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i decyzji o wykreśleniu z rejestru zgodnie art.68 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Międzynarodowy Dnia Teatru w Żyrardowie

Zapraszamy 27 marca na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru w Żyrardowie! W programie obchodów widowisko "Warszawa/Jeruzalem" Teatru Szafa na Rozdrożu i spektakl na ekranie kina Len "Zakład Doświadczalny Solidarność". Zaczynamy o godz. 18:00 w Centrum Kultury.

Kamil Banaszek w Galerii Resursa

W sobotnie popołudnie, 23 marca b.r. w żyrardowskiej Galerii ,,Resursa” odbył się wernisaż prac fotograficznych Kamila Banaszka. Na wystawie pokazano cykl fotografii pt. ,,Enigmat”, które w niekonwencjonalny sposób ukazują nasze miasto. Nie zabrakło też fotografii modowej, z której to młody żyrardowski fotografik jest znany. Kolekcję dopełniły czarnobiałe prace, które są owocem poszukiwań i eksperymentów twórczych z zastosowaniem tradycyjnych technik fotograficznych.

"Pod dachami Paryża"

Zapraszamy serdecznie na koncert "Pod dachami Paryża"  przygotowany  w ramach światowych obchodów Frankofonii w naszym mieście. Justyna Bacz, utytułowana piosenkarka, śpiewająca po polsku i po francusku, już 29 marca 2019, o godz. 19:00, w Centrum Kultury w Żyrardowie wykona utwory m.in.: Edith Piaf, Georges'a Brassensa, Jacques'a Brela czy Joe Dassin. Wstęp wolny. Decyduje kolejność przybycia.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

IV Amatorski Turniej Koszykówki dla prawdziwych mężczyzn 35+

15 i 16 marca na hali AQUA rozegrany został IV Amatorski Turniej Koszykówki w kategorii +35 o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa. Tym razem zwyciężyła drużyna Winny Ludwik, która pokonała w zaciętym finale Lej Te Cole 57:53 i odebrała z rąk Lucjana Chrzanowskiego okazały puchar. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Anaco Brwinów. Najlepszym strzelcem turnieju został Przemysław Stasiw, natomiast MVP całego turnieju Tomasz Bąk.

Nabór do klasy sportowej

Żyrardowska Szkoła Podstawowa Nr 3 ogłasza nabór do IV klasy sportowej o profilu koszykówki na rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie szkoły i u p. Roberta Janiszewskiego.

Srebro Mazowsza w Mistrzostwach Polski.

7 młodziczek UKS Trójka, grających w reprezentacji woj. mazowieckiego, wywalczyło srebro podczas Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich Młodziczek (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w Bochni. Gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.12 -