-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Sobota 30 Maja 2020
- Imieniny: Ferdynanda, Jana, Feliksa
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Sonda internetowa -
-
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 6296
-
- Licznik odwiedzin -
-
15327472
-
- -
Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 47
fax: (46) 858 15 11
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości należy:

1.gospodarowanie i zarządzenie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd,
2.ustalanie cen nieruchomości komunalnych i opłat za korzystanie z nich,
3.prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Miasta,
4.prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,
5.tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy oraz sporządzanie planów wykorzystania tych zasobów,
6.ewidencjonowanie nieruchomości będących w zasobie,
7.zapewnienie wyceny nieruchomości będących w zasobie,
8.zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
9.wykonanie czynności związanych z naliczeniem należności za  nieruchomości udostępnione z zasobu,
10.prowadzenie działań umożliwiających gminie skorzystanie z prawa pierwokupu,
11.współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12.podejmowanie czynności dla potrzeb postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia własności  nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
13.wykonywanie czynności niezbędnych do sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
14.prowadzenie czynności w związku z ogłaszaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości,
15.prowadzenie spraw dotyczących obniżenia i podwyższenia wartości w związku z uchyleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
16.prowadzenie czynności w celu ustalenia opłat adiacenckich, rozłożenia ich na raty oraz umarzania,
17.prowadzenie czynności w celu wypłacania odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne,
18.prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
19.prowadzenie czynności w celu scalenia i ponownego podziału nieruchomości, w tym przygotowywanie niezbędnych aktów prawnych,
20.przygotowywanie decyzji o podziale nieruchomości,
21.prowadzenie spraw umożliwiających wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
22.prowadzenie spraw w związku z nadzorem nad uprawami maku lub konopii włóknistych w tym przygotowywanie zezwoleń na ich uprawę oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
23.prowadzenie spraw w celu zaopiniowania projektów decyzji starosty w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych,
24.przygotowanie wniosków o umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i rolnych w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej,
25.przygotowanie opinii nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania   na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby.
26.ocena i analiza aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
   a)dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
   b)dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   c)prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia planu  miejscowego lub jego zmiany,
   d)przygotowywanie wyników analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym celem przedłożenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i Radzie Miasta Żyrardowa,
   e)przygotowywanie wystąpień do Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o opinię do wyników sporządzonych analiz zmian    w zagospodarowaniu przestrzennym.
27.sporządzanie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa:
   a)sporządzanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego ,
   b)przygotowywanie treści ogłoszeń i obwieszczeń o podjęciu uchwały      o przystąpieniu do sporządzenia studium, określających formę, termin i miejsce składania wniosków, oraz przekazywanie ogłoszeń i obwieszczeń do publikacji do prasy miejscowej i na stronę internetową,
   c)zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgodnienia,
   d)przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium, obejmujące w szczególności:
   - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
   - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
   - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
   - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
   e)rozpatrywanie wniosków złożonych związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium,
   f)zlecanie opracowania materiałów wejściowych takich jak:
   - mapy geodezyjne,
   - inwentaryzacja urbanistyczna,
   - struktura własności,
   - stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
   - opracowanie fizjografii Miasta,
   g)przygotowywanie zleceń do jednostki projektowej o sporządzenie studium lub jego zmianę,
   h)występowanie do Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o opinię do projektu studium,
   i)przygotowywanie wniosków o uzgadnianie projektu studium z zarządem województwa i wojewodą,
   j) przygotowywanie wystąpień o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w studium,
   k) wykładanie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  do publicznego wglądu, oraz  organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami,
   l) przedstawianie Radzie Miasta do uchwalenia projektu studium wraz  z listą nieuwzględnionych uwag,
   m)  przedstawianie wojewodzie studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności  z przepisami prawnymi.  
28.sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Miasta Żyrardowa:
   a)dokonywanie analiz zasadności wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
   b)przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub jego zmiany,
   c)przygotowywanie treści ogłoszeń i obwieszczeń, ogłaszanie w prasie  miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając formę i miejsce składania wniosków,
   d)zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania,
   e)przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w szczególności:
   - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
   - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
   - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
   - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
   f)rozpatrywanie wniosków,
   g)zlecanie opracowania materiałów wejściowych takich jak:
   - mapy geodezyjne,
   - ekofizjografia,
   h)przygotowywanie wystąpień do jednostki projektowej o sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
   i)zlecanie opracowania prognozy oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na środowisko,
   j) zlecanie wykonania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,
   k) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o opinie i uzgodnienia do projektu planu miejscowego,
   l) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
   m)  wykładanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko do publicznego wglądu, oraz organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami,
   n) rozpatrywanie uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   o) przedstawianie Radzie Miasta do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
   u) przedstawianie wojewodzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi,
   p) przekazywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staroście Powiatu Żyrardowskiego,
   r)  prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   s) przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz materiałów z nimi związanych.
29.realizacja ustaleń planów miejscowych:
   a)nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania  przestrzennego - rejestracja i analiza decyzji otrzymywanych od organów wydających decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
   b)wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   c)wydawanie postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału   działki z planem miejscowym,
   d)wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji obiektu budowlanego z planem miejscowym,
   e)wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego,
   f)informowanie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,
30.wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
   a)przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy i wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   b)wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   c)wyznaczenie obszaru analizowanego , przeprowadzenie analizy funkcji oraz  cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
   d)występowanie o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   e)prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   f)prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy.   
31.prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
   a)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   b)występowanie o opinie i uzgodnienia do właściwych organów,
   c)wydawanie postanowień o obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko lub jego odstąpieniu,
   d)podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku,
   e)przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   f)podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wydanych decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach,
   g)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
32.organizacja i współpraca służb planowania:
   a)przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta o powołaniu    Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wraz z projektem   regulaminu ustalającego jej organizację i tryb działania,
   b)obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
   c)współpraca z innymi wydziałami urzędu:
   - opiniowanie wniosków o dzierżawę terenów,
   - opiniowanie wniosków o zbycie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym,
   - opiniowanie sposobów zagospodarowania terenów,
   - udzielanie informacji z planów miejscowych zagospodarowania  przestrzennego,
   - opiniowanie rozwiązań projektowych dla inwestycji gminnych,
   d)opracowywanie rocznych i wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych,

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa
Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -