-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd Miasta / Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Poniedziałek 20 Listopada 2017
- Imieniny: Anatola, Rafała, Edmunda
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
Karta dużej rodziny
Karta Seniora
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Inwestorzy
Turyści
Fotogaleria
-
-
-
-
-
park_zieleń
gospodarowanie odpadami
oze
obiekt Flash - resursa
obiekt Flash - resursa
Manufaktura Satyry 2016
resursa_strona
wifi
SIP
indr mazowsze
SM
wi fi
punkty adresowe
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Budowa obwodnicy Żyrardowa
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
Sonda internetowa
Czy na naszej stronie oczekuje Pan(i) więcej informacji:
oddane głosy: 6032
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
9400118
-
- -
Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Kontakt:
tel.: (46) 858 15 47
fax: (46) 858 15 11
adres: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości należy:

1.gospodarowanie i zarządzenie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd,
2.ustalanie cen nieruchomości komunalnych i opłat za korzystanie z nich,
3.prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Miasta,
4.prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,
5.tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy oraz sporządzanie planów wykorzystania tych zasobów,
6.ewidencjonowanie nieruchomości będących w zasobie,
7.zapewnienie wyceny nieruchomości będących w zasobie,
8.zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
9.wykonanie czynności związanych z naliczeniem należności za  nieruchomości udostępnione z zasobu,
10.prowadzenie działań umożliwiających gminie skorzystanie z prawa pierwokupu,
11.współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12.podejmowanie czynności dla potrzeb postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia własności  nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
13.wykonywanie czynności niezbędnych do sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
14.prowadzenie czynności w związku z ogłaszaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości,
15.prowadzenie spraw dotyczących obniżenia i podwyższenia wartości w związku z uchyleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
16.prowadzenie czynności w celu ustalenia opłat adiacenckich, rozłożenia ich na raty oraz umarzania,
17.prowadzenie czynności w celu wypłacania odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne,
18.prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
19.prowadzenie czynności w celu scalenia i ponownego podziału nieruchomości, w tym przygotowywanie niezbędnych aktów prawnych,
20.przygotowywanie decyzji o podziale nieruchomości,
21.prowadzenie spraw umożliwiających wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
22.prowadzenie spraw w związku z nadzorem nad uprawami maku lub konopii włóknistych w tym przygotowywanie zezwoleń na ich uprawę oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
23.prowadzenie spraw w celu zaopiniowania projektów decyzji starosty w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych,
24.przygotowanie wniosków o umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i rolnych w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej,
25.przygotowanie opinii nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania   na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby.
26.ocena i analiza aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
   a)dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
   b)dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   c)prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia planu  miejscowego lub jego zmiany,
   d)przygotowywanie wyników analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym celem przedłożenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i Radzie Miasta Żyrardowa,
   e)przygotowywanie wystąpień do Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o opinię do wyników sporządzonych analiz zmian    w zagospodarowaniu przestrzennym.
27.sporządzanie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa:
   a)sporządzanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego ,
   b)przygotowywanie treści ogłoszeń i obwieszczeń o podjęciu uchwały      o przystąpieniu do sporządzenia studium, określających formę, termin i miejsce składania wniosków, oraz przekazywanie ogłoszeń i obwieszczeń do publikacji do prasy miejscowej i na stronę internetową,
   c)zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgodnienia,
   d)przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium, obejmujące w szczególności:
   - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
   - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
   - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
   - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
   e)rozpatrywanie wniosków złożonych związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium,
   f)zlecanie opracowania materiałów wejściowych takich jak:
   - mapy geodezyjne,
   - inwentaryzacja urbanistyczna,
   - struktura własności,
   - stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
   - opracowanie fizjografii Miasta,
   g)przygotowywanie zleceń do jednostki projektowej o sporządzenie studium lub jego zmianę,
   h)występowanie do Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o opinię do projektu studium,
   i)przygotowywanie wniosków o uzgadnianie projektu studium z zarządem województwa i wojewodą,
   j) przygotowywanie wystąpień o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w studium,
   k) wykładanie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  do publicznego wglądu, oraz  organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami,
   l) przedstawianie Radzie Miasta do uchwalenia projektu studium wraz  z listą nieuwzględnionych uwag,
   m)  przedstawianie wojewodzie studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności  z przepisami prawnymi.  
28.sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Miasta Żyrardowa:
   a)dokonywanie analiz zasadności wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
   b)przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub jego zmiany,
   c)przygotowywanie treści ogłoszeń i obwieszczeń, ogłaszanie w prasie  miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając formę i miejsce składania wniosków,
   d)zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania,
   e)przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w szczególności:
   - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
   - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
   - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
   - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
   f)rozpatrywanie wniosków,
   g)zlecanie opracowania materiałów wejściowych takich jak:
   - mapy geodezyjne,
   - ekofizjografia,
   h)przygotowywanie wystąpień do jednostki projektowej o sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
   i)zlecanie opracowania prognozy oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na środowisko,
   j) zlecanie wykonania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,
   k) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o opinie i uzgodnienia do projektu planu miejscowego,
   l) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
   m)  wykładanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko do publicznego wglądu, oraz organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami,
   n) rozpatrywanie uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   o) przedstawianie Radzie Miasta do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
   u) przedstawianie wojewodzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi,
   p) przekazywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staroście Powiatu Żyrardowskiego,
   r)  prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   s) przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz materiałów z nimi związanych.
29.realizacja ustaleń planów miejscowych:
   a)nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania  przestrzennego - rejestracja i analiza decyzji otrzymywanych od organów wydających decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
   b)wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   c)wydawanie postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału   działki z planem miejscowym,
   d)wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji obiektu budowlanego z planem miejscowym,
   e)wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego,
   f)informowanie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,
30.wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
   a)przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy i wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   b)wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   c)wyznaczenie obszaru analizowanego , przeprowadzenie analizy funkcji oraz  cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
   d)występowanie o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   e)prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   f)prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy.   
31.prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
   a)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   b)występowanie o opinie i uzgodnienia do właściwych organów,
   c)wydawanie postanowień o obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko lub jego odstąpieniu,
   d)podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku,
   e)przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   f)podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wydanych decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach,
   g)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
32.organizacja i współpraca służb planowania:
   a)przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta o powołaniu    Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wraz z projektem   regulaminu ustalającego jej organizację i tryb działania,
   b)obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
   c)współpraca z innymi wydziałami urzędu:
   - opiniowanie wniosków o dzierżawę terenów,
   - opiniowanie wniosków o zbycie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym,
   - opiniowanie sposobów zagospodarowania terenów,
   - udzielanie informacji z planów miejscowych zagospodarowania  przestrzennego,
   - opiniowanie rozwiązań projektowych dla inwestycji gminnych,
   d)opracowywanie rocznych i wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych,

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje o działalności Samorządu
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców

Koncert Łukasz Pawlik Quartet Feat. Mike SternPrezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński oraz Włodek Pawlik (Laureat Nagrody Grammy) zapraszają na koncert promujący powracający jazz w Centrum Kultury w Żyrardowie - „Łukasz Pawlik Quartet Feat. Mike Stern”. Wydarzenie odbędzie się 25 listopada br., o godzinie 19:00, w Centrum Kultury w Żyrardowie.

Tkanina artystyczna w ResursieGaleria ,,Resursa" serdecznie zaprasza otwarcie wystawy tkaniny artystycznej
SWAVY LAUNAY (Mougins/Prowansja/Francja) zatytułowanej ,,Igłą i nitką malowane". Wernisaż odbędzie się 25 listopada (sobota) br., godz.17.00. Zapraszamy!

Wieczór Lnianych Spódnic – stwórzmy go razem!Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza na spotkanie inicjujące „Wieczór Lnianych Spódnic”, które odbędzie się 20 listopada br., o godzinie 18:30, w Sali Klubowej. W trakcie wydarzenia chcielibyśmy zastanowić się nad ideą spotkań tylko dla kobiet i spędzenia czasu na wspólnej aktywności. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych oczekiwań dotyczących działań, które możemy wspólnie realizować.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

KACPA CHALLENGE w ŻyrardowieW dniu 18 listopada br. na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego AQUA w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Pileckiego 25/27 (dawna ul. Jodłowskiego) odbędzie się kolejna edycja bezpłatnej imprezy sportowej KACPA CHALLENGE, która w Żyrardowie gościć będzie po raz drugi. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński.

Żyrardowska Liga PływackaUrząd Miasta Żyrardowa, Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów oraz AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. zapraszają do udziału w zawodach pn. ,,Żyrardowska Liga Pływacka", które odbędą się 10 listopada br. (piątek) na Pływalni AQUA Żyrardów przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do 9 listopada br.

Udany start Kosmy Mastalerza pływaka Stowarzyszenia AQUA Żyrardów21 października w Warszawie rozpoczęła się seria zawodów „Od Młodziaka do Olimpijczyka 2017/18”. Zawodnicy ścigają się we wszystkich stylach pływackich na dystansach 50 i 100 m. Odbędzie się 5 edycji z finałem 16 czerwca 2018 r., do którego zostanie zakwalifikowanych po 15 zawodników z największą liczbą zdobytych punktów w każdym stylu. Do pierwszego startu zgłosiło się aż 1060 zawodników z 75 klubów. Bardzo dobrze wystartował Kosma Mastalerz, zawodnik Stowarzyszenia AQUA Żyrardów, rocznik 2008.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.00 -